4.7. ПРОДУКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

4.7. ПРОДУКТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВИРОБНИЦТВА. ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

4.7. ПРОДУКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Поняття продукту, або блага. У результаті взаємодії факторів виробництва створюється певний продукт (благо), призначений для споживання. Між термінами “продукт” і “благо” існують деякі відмінності.

Продукт – це просто корисна річ або послуга, що йде на відтворення факторів виробництва. Оскільки продукт – результат людської праці, господарської діяльності, його називають економічним продуктом.

Економічний продукт, представлений в матеріально-вещес-твенной формі, виступає як матеріальний продукт, або продукція, а представлений в духовній, інформаційній формі – інтелектуальний продукт або продукт у вигляді виконаних робіт і послуг.

Благо – це все те, що здатне задовольняти повсякденні життєві потреби людей, приносити їм користь, приносити задоволення. Благом можна назвати тільки той продукт, який задовольняє ту чи іншу потребу людини.

Роботою в економіці називають трудову діяльність, саме існування якої розглядається як продукт діяльності, як корисний і потрібний її результат, який підлягає оцінці та оплаті. Так, будівельні, ремонтні, монтажні, збиральні роботи – це не тільки певний вид діяльності, але і її продукт.

Послуги – один із дуже поширених видів робіт, економічної діяльності, результатом якої є зміна якості існуючих речей (стрижка, прання, ремонт, реставрування, навчання, лікування тощо).

Економічний продукт у вигляді послуг – це нова якість, що виникає в процесі і завдяки даній економічній діяльності.

Всі зазначені форми і види економічного продукту можна розділити на два класи – проміжний продукт, який підлягає подальшим виробничим перетворенням, і кінцевий продукт, що надходить у сферу свого кінцевого використання.

Кожен продукт характеризується двома властивостями: здатністю задовольняти потреби людини і обмінюватися на інші продукти виходячи з їх корисності та втілених у них витрат живої людської праці.

Перше властивість проявляється через натурально-речову сторону продукту, що володіє відповідними механічними, хімічними, фізичними та іншими корисними властивостями, які роблять продукт здатним задовольняти потребу.

Це можуть бути не тільки речі як такі, але й послуги зв'язку, торгівлі, освіти, охорони здоров'я і т.п.

Друге властивість проявляється через вартісну форму продукту і є результатом витраченої живої і матеріалізованої (минулого) праці. Це громадська сторона продукту, яка проявляється при обміні на інші продукти або гроші.

У цьому випадку продукти приймають форму товару, вартість якого складається з вартості витрачених на його виробництво засобів виробництва (поточних матеріальних витрат і амортизації), оплати праці працівників, доданої вартості.

З точки зору характеру споживчих властивостей продукти праці поділяються на речові продукти праці та послуги (матеріальні і нематеріальні).

Згідно з функціональним призначенням у процесі суспільного відтворення продукти діляться на засоби виробництва і предмети споживання.

Засоби виробництва повертаються в процес виробництва, ніколи з нього не виходять і використовуються для заміни зношених, для розширення виробничих потужностей, модернізації та реконструкції діючих основних фондів.

Предмети споживання використовуються для задоволення особистих потреб людини і відтворення робочої сили. Вони постійно виходять з процесу виробництва і ніколи туди не повертаються.

У певних соціально-економічних умовах засоби виробництва приймають форму капіталу, а предмети споживання – форму доходу.

Виходячи з такого розподілу суспільного продукту на практиці іноді все матеріальне виробництво ділять на I підрозділ (виробництво засобів виробництва) і II підрозділ (виробництво предметів споживання).

Аналіз складаються пропорцій між I і II підрозділами суспільного виробництва показує, в якому напрямку розвивається економіка: або в напрямку соціально орієнтованої-ванной ринкової економіки (темпи зростання II підрозділу випереджають темпи зростання I), або виробництво здійснюється заради самого виробництва (темпи зростання I підрозділу випереджають темпи зростання II). Останній тип економіки називають мілітаризованої або економікою неринкового типу.

Розрізняють індивідуальний і суспільний продукт. Індивідуальний продукт – це результат праці окремого працівника. Це пов'язано з тим, що той чи інший продукт має властивості винятковості або конкурентності (наприклад, одяг, взуття, меблі тощо).

Суспільний продукт – це результат праці сукупного працівника, що надається громадянам на рівних засадах. Такі продукти або послуги не можуть бути надані окремими особами без надання їх іншим особам (наприклад, оборона, безкоштовну освіту, громадське відвідування парків, музеїв тощо).

Класифікація благ. Відомо, що, для того щоб задовольнити ту чи іншу потребу людини, необхідно мати певний набір благ. Все різноманіття благ можна об'єднати під загальною назвою – економічні блага.

Економічними благами є тільки ті речі і послуги, які здатні задовольняти будь-які людські потреби і є результатом господарської діяльності. Їх по-дру-гому називають обмеженими.

До них відносяться такі блага, на які в даний момент попит перевищує пропозицію і споживання яких тому доводиться “раціоніровать” шляхом встановлення відповідної ціни. Створені природою і надані людині блага в необмеженій кількості називаються природними або вільними.

Кількість вільних благ навіть при нульовій ціні перевищує потребу в них людей в даний момент, як, наприклад, свіже повітря або пісок, якого в надлишку на морському узбережжі, сонячне тепло, морська вода для купання і т.п.

Все різноманіття благ можна класифікувати на різні групи виходячи з певних ознак (рис. 4.6). За функціональним призначенням і у відтворенні блага поділяються на споживчі (кінцеві), що йдуть на споживання, і виробничі (інвестиційні), що використовуються у виробництві (машини, верстати, обладнання тощо). Їх називають ще прямими і непрямими.

По ролі в споживанні блага діляться на предмети першої необхідності (їжа, одяг, житло тощо) і предмети не першої необхідності (вироби з дорогоцінних металів, картини, яхти та ін.)

За тривалістю використання у відтворювальному процесі блага бувають довготривалі і недовговічні (разового користування).

До перших відносяться ті блага, які споживаються поступово протягом їх тривалого використання (будівлі, споруди, обладнання, верстати, машини тощо), до других – блага, що задовольняють потребу один раз (продукти харчування, сировину, матеріали, паливо тощо). Виробничі (інвестиційні, непрямі)

Я Предмети першої необхідності

За джерелами виникнення

w Економічні (обмежені) Природні (вільні)

За функціональним * Споживчі (кінцеві, прямі) призначенням і у відтворенні

? з

По ролі в споживанні

Предмети не першої необхідності Я Довготривалі (тривалого користування)

За тривалістю використання

недовготривалим (разового користування) За характером задоволення потреб

ш Взаємозалежні (субститути) Взаємодоповнюючі (комплементи) З урахуванням фактору часу

w Справжні Майбутні

До Приватні

Громадські

Залежно від кількості споживачів Р і с. 4.6. Класифікація благ

За характером задоволення потреб блага підрозділяють-я на взаємозамінні (субститути) і взаємодоповнюючі (ком-Лементи).

До взаємозамінним відносяться блага, які можуть заміняти руг одного в задоволенні однієї і тієї ж потреби, наприклад ефть і газ як паливо, цемент та вапно як будівельні матеріа-и, масло і сир як продукти харчування.

До взаємодоповнюючих відносяться блага, які задовольняють акую-небудь потребу тільки при спільному їх використанні, апример машина і бензин, чай і цукор і ін

З урахуванням фактору часу блага бувають справжні і майбутні. Іастоящіе – це блага, що знаходяться в безпосередньому распоря-сеніі суб'єктів господарювання в кожен даний момент, майбутні – блага, якими господарюючий суб'єкт буде розпоряджатися-я в майбутньому.

Залежно від кількості споживачів, що користуються благами, вони діляться на приватні та громадські. До приватних відносяться ті блага, якими користуються виключно окремі споживачі, а до суспільних – блага, які йдуть на користь усім.

Будучи благом, послуги також мають свою специфічну класифікацію. Статистика дає наступну класифікацію послуг: побутові послуги (за напрямками), зв'язку, культури, утримання дітей у дошкільних установах, туристично-екскурсійні, охорони здоров'я та освіти, правового характеру, фінансово-кредитної системи, закладів фізичної культури і спорту.

З урахуванням обмеженості благ в порівнянні з потребами, які вони покликані задовольняти, деякі блага можуть використовуватися для задоволення кількох потреб, точно так само, як і окремі потреби можуть задовольнятися за рахунок декількох благ.

Все це залежить, по-перше, від рідкості благ і, по-друге, від рівня корисності (цінності) блага.

Тому суспільство повинно постійно вирішувати дві проблеми: як збільшувати виробництво і як підвищувати корисність (цінність) благ в умовах обмеженості ресурсів.

Источник: http://weblib.pp.ua/produkt-kak-rezultat-proizvodstva-svoystva-8689.html

4.3. Продукт как результат производства. Свойства продукта. Индивидуальный и общественный продукт

4.7. ПРОДУКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Характеристика продукта. Это полезнаявещь или полезный эффект (услуга). Онпредставляет собой резуль­татцелесообразной деятельности людей.Будучи результа­том процесса труда,продукт является и его условием.

Онобеспечивает воспроизводство какличного, так и вещест­венного факторовпроизводства. В первом случаевозоб­новляются физические и духовныеспособности человека. Это возобновлениепроисходит в любом обществе. Егоматериальной основой является продукт.

За счет продуктавоспроизводятся ивещественные факторы производства —предметы труда и средства труда.

По характеру потребительских свойствпродукты труда подразделяются навещественные продукты труда инемате­риальные услуги.

Вторыеудовлетворяют потребности чело­векав силу полезного эффекта функционированияживого труда (полезный эффект деятельностиврача, учителя, ар­тиста).

По функциональнойроли в процессе общественноговоспроизводства продукты труда делятсяна средства произ­водства и предметыпотребления. В условиях товарногопроизводства продукт труда становитсятоваром.

В западной литературе вместотермина продукт часто используетсятермин благо. Благаминазываются средства,пригодные для удовлетворения потребностей.

Блага опре­деляются и как желаемыевещи, удовлетворяющие челове­ческиепотребности, и как приговор, произносимыйнашим суждением насчет полезностипредметов.

Свойство какого-либо предмета,которое позволяет удовлетворятьопреде­ленную потребность человека,еще не делает его благом. Способностьпредмета удовлетворять какую-либопотреб­ность должна быть осознаначеловеком.

Классификация благ. Благаподразделяются на мате­риальныеи нематериальные.Материальные благавклю­чают естественные дары природы,землю, воду, воздух и климат; продуктысельского хозяйства, добывающейпро­мышленности; здания, машины,инструменты; долговые обязательства;паи государственных и частных компаний.

Нематериальные блага делятсяна две группы: внут­ренниеи внешние, заключеныв самом человеке и представ­ляюткачества и способности, побуждающиелюдей к дей­ствию и наслаждениям.

Например, деловые способности,профессиональное мастерство илиспособность получать удовлетворениеот чтения и музыки. Внешние блага нахо­дятвыражение в репутации и деловых связях.

Существуют еще даровые блага, которыеникем не присвоены и достав­ляютсяприродой без приложения труда человека(рыба, земля, никем не присвоенная).

Выделяют неэкономическиеи экономическиеблага. Первые неявляются предметом производственнойдеятель­ности людей, не обмениваютсяна другие блага.

Эти блага, как правило,имеются в количествах, превышающихпо­требность в них. К ним, например,относятся воздух, в некоторых случаях— вода, хотя без них человек вообще неможет существовать.

Блага, количествокоторых ограничено по сравнению спотребностью в них, называются'экономическими.

Различают долговременныеи Недолговременныеблага. Первыеиспользуются для удовлетворения однойи той же потребности несколько раз. Онипотребляются постоянно, в течение целогоряда последовательных использований(производственное оборудование). Вторыеудовлетворяют потребность лишь одинраз и полностью потребляются (питание).

Блага делятся на взаимозаменяемые(субституты илизаменители) и взаимодополняемые(комплементарные).Первые могут замещать друг друга вудовлетворении одной и той же потребности.

Например, нефть и уголь как топливо,кирпич и дерево как стройматериалы,масло подсолнечное и масло оливковоекак продукт питания.

Вторые — это такиеблага, которые могут удовлетворять туили иную потребность, если использоватьих совместно. Например, магнитофон икассеты к нему.

Все блага — и взаимодополняемыеи взаимозаменяе­мые — подразделяютсяна настоящие, которыенаходятся в непосредственном распоряжениисубъекта, и будущие,которыми субъектможет располагать лишь в будущем.

Благаможно различать как прямыеи косвенные.К первым относятсяте, которые призваны непосредственноудовле­творять потребности людей,т.е. предметы потребления; ко вторым —блага, использующиеся для производствадру­гих благ, т.е.

средства производства.

В западной литературе продуктом, благомсчитается и услуга. Статистика признаетследующую структуру услуг: бытовые,связи, культуры, по содержанию детей вдo­школьных учреждениях,туристско-экскурсионные, здра­воохраненияи образования, правового характера исбере­гательного банка, учрежденийфизической культуры и спорта.

Согласно субъективистскойдоктрине экономическаяценность благ зависитот их относительной редкости. Ценностьопределяется двумя обстоятельствами— интен­сивностью потребности (этовеличина психологическая) и наличнымКоличеством блага, способного удовлетворитьпотребность.

Следует учитывать, чтовсякая потребность может быть удовлетвореназа счет нескольких благ, а вместе с темодно благо можно использовать дляудовле­творения нескольких потребностей.

Следовательно,[суще­ствует проблемане только недостаточности экономическихблагпо сравнению с потребностями, но ипредназначеннос­ти каждого блага дляопределенного ряда применений.

Свойства продукта. Он характеризуетсядвумя свой­ствами: способностьюудовлетворять ту или иную потреб­ностьи воплощенными в нем затратамиобщественного труда.

Соответственно различаютнатурально-вещественную и общественнуюстороны продукта. Натурально-вещест­веннаясторона продукта —этосовокупность механичес­ких, химических,физических и других полезных свойств,делающих продукт способным удовлетворятьпотребность, т.е быть потребительнойстоимостью.

Потребности людей разнообразны. Поэтомуразнооб­разны потребительные стоимости.

По мере развития науки и техники людиоткрывают в окружающем мире все новыесвойства вещей, создают искусственныематериалы, кото­рых нет в природе,новые технические средства и ставят ихсебе на службу.

Мировая статистикаутверждает, что общая численностьпродукции материального производст­ва,производственной и бытовой инфраструктурыв совре­менном обществе составляетболее 24 млн наименований.

Одни потребительные стоимостинепосредственно удовлетворяют личныепотребности — пища, одежда, бы­товаятехника и т.д.; другие (машины, сырье,топливо и т.д.) служат средствомпроизводства материальных благ.

Инымисловами, потребительные стоимости взависимости от того, какие потребностилюдей они удовлетворяют, выступают каксредство производства и предметпотребле­ния. Потребительные стоимостимогут удовлетворять по­требностилюдей в форме не только вещи, но и услуги.

Последние могут быть материальными инематериальны­ми.

Другое свойство продукта состоит в том,что он вопло­щает в себе определенноеколичество затраченного труда. Последнийвыступает в виде живого труда, т.е. труда,непосредственно производящего данныйпродукт, и про­шлого труда, т.е. труда,овеществленного в средствах производства.

Общественная сторона продукта позволяетопреде­лить, во что обходится обществуполучение той или иной потребительнойстоимости, ценой каких затрат трудаудов­летворена та или иная потребность.

Индивидуальный и общественный продукт.В каждом конкретном случае результатомпроизводства выступает

единичный продукт: хлеб,ткани, станки, автомобили и т.д. Единичныйпродукт являетсярезультатом индивидуаль­ногопроизводства, а результатом общественногопроизвод­ства выступает общественныйпродукт, представляющийсобой сумму потребительных стоимостей,созданных в обществе за определенныйпериод времени.

Общественный продукт посвоей натурально-вещест­веннойформе делится насредства производства и предме­тыпотребления. В основе этого делениялежит функцио­нальное назначениепродукта: его способность быть сред­ствомпроизводства или предметом потребления.Посколь­ку в обществе есть потребностьи в средствах производства, и в предметахпотребления, их нужно производить.

В условиях товарногопроизводства общественный про­дуктимеет и стоимостнуюформу. Это егообщественная сторона. С точки зрениястоимости произведенный про­дуктвключает в себя стоимость потребленныхсредств производства; необходимыйпродукт, идущий на воспро­изводстворабочей силы; прибавочный продукт,выступаю­щий излишком над необходимымпродуктом.

Часть общественного продукта,использованная в тече­ние года напроизводственное потребление, т.е. навозме­щение примененных в процессепроизводства материаль­ных ресурсов,называется промежуточнымпродуктом.

В статистикевеличина промежуточного продуктасоответст­вует сумме текущихматериальных затрат на производство.Разность между совокупным общественнымпродуктом и промежуточным продуктомсоставляет конечныйобщест­венный продукт.

Другимисловами, конечный обществен­ныйпродукт — часть совокупного общественногопродук­та, остающаяся после вычетаиз него текущих материаль­ных затратна производство. Он включает в себятовары и услуги, которые покупаются дляконечного пользования, а не для дальнейшейобработки и переработки.

Конечныерезультаты всех видов экономическойдеятельности в стра­не характеризуетваловой национальныйпродукт. Он отличаетсяот совокупного общественного продукта.

Пер­вый отражает итоги экономическойдеятельности как в производственной,так и в непроизводственной сферена­циональной экономики, а второй —результат только материальногопроизводства. Есть еще понятие валовоговнутреннего продукта, исчисляемогокак совокупная сто­имость конечнойпродукции отраслей материальногопро­изводства и сферы услуг.

Источник: https://studfile.net/preview/3315704/page:14/

Продукт как результат производства. Свойства продукта. Индивидуальный и

4.7. ПРОДУКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Производство и потребности. Классификация потребностей.

ПРОИЗВОДСТВО: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ, ФАКТОРЫ, РЕСУРСЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ.

Лекция №2

Вопросы:

1) Производство и потребности. Классификация потребностей.

2) Производство и ресурсы. Проблема ограниченности ресурсов.

3) Продукт как результат производства. Свойства продукта.Индивидуальный и общественный
продукт.

Производство и потребности. Взарубежной экономической теории под производством понимается процесс создания благ и оказания полезных прямых и косвенных услуг потребителю.

Причем производство идет и при потреблении производственных ресурсов (благ и.услуг.

) Марксистская трактовка состоит в том, что производство — это процесс воздействия человека на вещество природы в целях создания материальных благ, необходимых для существования и развития общества. .

Многие экономисты определяют производство как целесообразную деятельность людей, направленную на удовлетворение их потребностей.

Удовлетворение человеческих потребностей является целью любого производства. Оно определяет направленность развития производства и реализуется в специальных социально-экономических программах.

Цели могут взаимно дополнять или исключать друг друга, быть средством Достижения одна другой или вступать в противоречие.

Поэтому общество должно разрабо­тать систему приоритетов в реализации определяемых целей.

В экономической литературе существуют разные определения сущности потребностей.

Одни авторы считают, что потребности — это осознанные запросы или нужды в чем-либо (достижение объективно необходимых условий материальной и духовной жизни); другие рассматривают их как объективно необходимые условия жизни, как выражение этих условий или как необходимость их достижения; третьи представляют потребности как отношение человека к миру вещей или к внешнему материальному, миру. Четвертые рассматривают потребность как состояние неудовлетворенности, испытываемое человеком, из которого он стремится выйти, или как некоторое состояние удовлетворенности, которое человек желает продлить. На основе изложенного можно заключить, что потребность — это объективное состояние человека, выражающее противоречие между имеющимся и необходимым и побуждающее его к действию.''

Связь между потребностями и производством носит взаимозависимый характер. С одной стороны, потребность представляет собой внутренне побуждающий мотив производства.

С другой — производство, создавая конкретные виды материальных и духовных благ, порождает конкретную потребность в них. Потребности зарождаются отнюдь не произвольно, не из фантазии или прихотей человека. Их появление обусловлено самим производством.

К примеру, общественная потребность в телевизорах и магнитофонах возникла лишь на базе создания и организации доста­точно массового их производства.

Взаимосвязь экономических потребностей с производством отражает динамику целей и средств, которые в реальной жизни могут меняться местами. Производство формирует общие объективные условия, в которых возникают и развиваются потребности, а потребности ориентируют воспроизводственную деятельность общества, отдельных людей, социальных групп.

Структура потребностей.

По отношению к масштабам и структуре производства экономические потребности подразделяются на абсолютные, перспективные, выражающие потребительскую силу общества (максимальный объем освоенных производством благ, который мог бы быть потреблен обществом, если бы был в наличии); действительные, необходимые, которые могут быть удовлетворены при достигнутом уровне развития производства, оптимальном ходе воспроизводства; подлежащие удовлетворению, которые могут быть удовлетворены при фактическом

состоянии воспроизводства с учетом отклонений от оптимума; фактически удовлетворяемые потребности.

В условиях товарного производства подлежащие удовлетворению потребности выступают в форме платежеспособного спроса, а фактически удовлетворяемые — в форме удовлетворенного спроса.

В зависимости от роли в воспроизводстве рабочей силы различают физические, интеллектуальные и социальные потребности.

С точки зрения уровня развития общества различают элементарные (физические) и высшие (социальные) потребности.

В зависимости от социальной структуры выделяют потребности общества в целом; потребности классов, социальных групп; потребности отдельных людей.

В современной экономической литературе чаще встречается деление потребностей на первичные (необходимые) и вторичные (избыточные). Первичные потребности — это потребности в еде, питье, одежде и т.д. Они представляют собой самые насущные потребности человека.

Вторичные потребности связаны преимущественно с духовной, интеллектуальной деятельностью человека. Это потребности в образовании, искусстве, развлечении и т.д. Они удовлетворяются после удовлетворения первичных. Первичные потребности не могут быть замещены одни другими.

Потребность в еде и потребность в питье должны быть удовлетворены каждая в отдельности. Вторичные потребности могут быть заменены одна другой. Человек, например, может сходить вместо театра в кино.

Деление потребностей на первичные и вторичные сугубо индивидуально для каждого человека; для некоторых чтение – первичная потребность, ради которой они могут отказать себе в удовлетворении потребностей (хотя бы частично) в одежде или жилище.

Потребности подразделяются на эластичные и неэластичные. Первичные потребности не­эластичны, более жесткие, вторичные тяготеют к эластичным. Жесткие не отменяются в течение длительного времени, но быстро снимаются, как только появляются в распоряжении средства, необходимые для их удовлетворения (потребности в питье). Удовлетворение потребности в развлечении можно отложить.

Экономические потребности имеют исторический характер. Они органически связаны с условиями существования общества, социальных групп и отдельных людей.

Экономические потребности динамичны. Они изменяются с прогрессом общества. В соответствии с законом возвышения потребностей происходит их постоянный и качественный рост.

Закон возвышения потребностей означает не только стремление к количественному возрастанию потребления, но не в меньшей степени изменение структуры потребностей, расширение их круга, разнообразие, смещение приоритетов, развитие взаимозаменяемости, качественное совершенство­вание.

2. Производство и ресурсы. Проблема ограниченности ресурсов

Производственные ресурсы и их классификация.

Любое производство независимо от того, в какой бы экономической системе оно ни совершалось, состоит в потреблении производственных, экономических ресурсов, называемых иначе факторами производства.

Однако следует отметить, что ресурсы производства более широкое понятие, чем факторы производства. Ресурсы — природные и социальные силы, которые могут быть вовлечены в производство.

Факторы производства — экономическая категория, обозначающая уже реально вовлеченные в процесс производства ресурсы. Если ресурсы не задействованы в производстве или в процессе их использования нет ожидаемого результата, то такие ресурсы не являются факторами.

Ресурсы, выступая в роли факторов производства, обладают возможностью удовлетворять потребности людей.

В экономической литературе существуют различные подходы к классификации факторов производства. Согласно марксистской концепции производство характеризуется взаимодействием трех основных факторов: целесообразной деятельности, или самого труда; предметов труда;, средств труда.

Рассматривая труд как фактор производства, К.Маркс впервые в экономической науке разграничивает труд и рабочую силу. Труд представляет собой целесообразную деятельность челове-ка. Под рабочей силой,или способностью к труду, К.Маркс понимает совокупность физических и духовных способностей человека, используемых им в процессе производства.

Предметы труда – это все то, на что направлен труд человека. К ним относятся как необработанные, так и уже прошедшие первичную обработку предметы природы (например, сырье).

Средства труда – это то. чем человек воздействует на предметы труда. К ним относятся машины, оборудование, инструменты и т.д., которые К.Маркс назвал костной и мускульной системой производства, трубы, бочки, сосуды, резервуары, названные им сосудистой системой производства, а также производственные здания, сооружения, дороги, каналы. Всеобщим средством производства является земля.

Эти факторы производства можно выделить как личный и материально-вещественный. К личному фактору относится рабочая сила, к материально-вещественным факторам относятся средства производства.

В западной экономической литературе факторы производства принято делить на три вида: природные, людские и инвестиционные.

Природные ресурсы— это природой дарованные блага, которые используются человеком в процессе создания материальных благ и услуг. Они включают полезные ископаемые (еще не извлеченные из недр), леса, источники воды и т.

п. Экономисты обычно именуют их термином земля.
Людские ресурсы — это физические и умственные усилия людей в процессе создания материальных благ и услуг. Это труд металлурга, ученого, учителя танцев и парикмахера.

Инвестиционные ресурсы — это средства производства. Обычно их делят на орудия труда и предметы труда. Они образуют то. что определяется понятием капитал.

В экономической науке давно ведется спор о том, какой их этих ресурсов самый главный. Франсуа Кенэ считал, что “земля — мать богатства”. Сторонники трудовой теории стоимости вслед за Адамом Смитом называли труд “отцом богатства”.

Не вдаваясь в тонкости дискуссии о родословной стоимости и богатства, согласимся с тем, что участие всех факторов производства в создании продукта равнозначно, а следовательно, каждый из них обладает равным правом на свою долю дохода, получаемого от производства.

Иногда как особый фактор производства выделяют предпринимательские способности. Это особые организационные и управленческие способности людей, позволяющие соединять три основных фактора производства в единый процесс.

В литературе предлагается рассматривать предпринимательство в трех аспектах: как экономическую категорию, как метод хозяйствования и как тип экономического мышления. Главной чертой предпринимательства является риск. Еще А.

Смит характеризовал предпринимателя как собственника, идущего на экономический риск ради реализации какой-то коммерческой идеи и получения прибыли. Ж. Б. Сей также характеризовал предпринимателя как лицо, которое берется за свой счет и риск и в свою пользу произвести какой-нибудь продукт.

Предпринимательство по своей сути не является функцией только собственника, в нем могут участвовать лица, непосредственно не являющиеся субъектами права собственности, что видно на примере акционерных обществ.

Предпринимательство может развиваться на основе различных форм собственности и хозяйствования.

В современных условиях особо значимыми становятся такие специфические факторы производства, как наука и информация.

Наука как фактор производства представляет собой сферу человеческой деятельности, функцией которой является выработка и систематизация объективных знаний о действительности.

Особенности науки заключаются в том, что она: 1) превращается в дополнительный элемент производительных сил, выступает участником производства: 2) оказывает воздействие на уровень эффективности производства; 3) влияет на процесс подготовки высококвалифицированной рабочей силы; 4) определяет уровень технологии и организации производства и 5) превращается в не­посредственную производительную силу.

Информация как фактор производства представляет собой передовой опыт хозяйствования; ноу-хау, т.е.

формализованную совокупность знаний научного, технического, производствен­ного, административного, финансового, коммерческого или иного характера. Специфическим признаком ноу-хау является секретность.

В Беларуси охрана ноу-хау осуществляется в соответствии с Законом “Об интеллектуальной собственности”.

Некоторые экономисты как особый экономический ресурс выделяют время. Люди в своей производственно-экономической деятельности располагают ограниченным количеством этого невоспроизводимого ресурса.

Все факторы производства, во-первых, неразрывно связаны и являются взаимозаменяемыми. Во-вторых, каждое благо для своего производства требует определенного набора факторов. В-третьих. любое благо может быть произведено путем использования различных факторов в разнообразных сочетаниях и пропорциях.

В-четвертых, хозяйствующий субъект, организующий производство, соединяет все его факторы таким образом, чтобы получить больше продукта при возможно меньших затратах. В-пятых, все экономические ресурсы или факторы производства имеются в ограниченном количестве.

Это ставит перед обществом проблему их эффективного использования.

Человек в системе производства.Существует тесная связь между человеком и производством.

Само производство — это продукт развития человеческой природы, и производство без ориентации на человека теряет элементарный смысл. Создаваемые средства .

производства и пред­меты потребления должны рассматриваться только как инструменты реализации человека, вос­производства условий его существования.

Большую часть своей жизни человек отдает работе, участию в совокупном, общественном производстве. Одновременно он реализует себя и в другом качестве — как потребитель. С возрастанием роли человека начинается гуманизация общества, природы, экономики и производства. Гуманизация производства — это задача универсальная, одинаково острая для любой страны.

Гуманизация понимается не только как совокупность форм и методов улучшения условий трудовой деятельности и охраны труда, но и как видоизменение производственных процессов в сторону улучшения экологической и рекреационной (предназначенной для отдыха, восстановления сил) обстановки.

В развитых странах увеличиваются затраты на эти цели, разрабатываются программы гуманизации рабочей силы, повышения качества жизни работника и т.д. Проблема актуальна и в связи с ростом Внеурочных работ, использования опасных технологических процессов. Очень велико сейчас значение социальных требований к технике и технологии.

Идеальный вариант технологических решений, когда человек свободно и творчески может реализо­вать себя в производственном процессе, к сожалению, сталкивается с ограничениями экономиче­ского, ресурсного, финансового порядка.

Разделение труда и специализация производства усиливали взаимозависимость работников и привели к возникновению совокупного работника, т.е. комбинированного рабочего персонала, который непосредственно или опосредованно участвует в производственном процессе, создавая определенные потребительные стоимости.

Совокупный работник преобразуется под воздействием научно-технического прогресса.

Воздействие научно-технического прогресса на структуру совокупного работника проявляется, в том, что, во-первых, меняется квалификационный состав работников.

Растет доля высококвалифицированных рабочих, а доля неквалифицированных падает. Во-вторых, в структуре совокупного работника возрастает удельный вес инженеров, лиц с высшим образованием.

В-третьих, уменьшается количество “голубых воротничков”, в то время как количество “белых воротничков” возрастает, т.е. меняется соотношение между работниками, занятыми физическим трудом, и служащими.

Изменились и границы совокупного работника. В состав совокупного работника включаются рабочие, служащие и инженерно-технические работники. К общественному производству подключаются деятели науки и службы информации.

В состав совокупного работника включаются занятые в сфере услуг и духовного производства, работники жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, деятели здравоохранения, народного образования, культуры.

В состав совокупного работника входят занятые управлением общественным производством.

Проблема ограниченности ресурсов.Производство автомобилей в мире растет с каждым годом, однако, желающих приобрести их значительно больше. Для увеличения производства автомобилей требуется больше металла, резины, двигателей, и т.д., а имеющиеся ресурсы ограничены.

Все виды экономических ресурсов, находящихся в распоряжении человечества в целом, отдельных стран, предприятий, семей, ограничены и в количественном и в качественном отношении.

Их заведомо недостаточно для удовлетворения всей гаммы человеческих потребностей. В этом и заключается принцип ограниченности, редкости ресурсов.

Ограниченность ресурсов, с помощью которых осу ществляется процесс производства различных товаров, вынуждает делать выбор между относительно редкими ресурсами. Поэтому необходимо принимать решение о том, какие товары и услуги производить, а от производства каких товаров и услуг следует отказаться.

Проблема выбора сложна тем, что, отдавая предпочтение одному виду благ, мы одновременно отказываемся от потребления других.

Например, человек, скопивший деньги на покупку видеомагнитофона, в последний момент решает, что в преддверии зимы лучше купить себе шубу. Купив ее, он отказывается от реализации своего первого желания.

Вопрос о том, как распределить имеющиеся ограниченные ресурсы, стоит не только перед каждым отдельным человеком, но и пе­ред предприятием, перед правительством любой страны.

Предположим, что экономика сталкивается с необходимостью выбора между альтернативами: производить, скажем, продукт А — средства производства, или продукт Б ч—. предметы потребления. Всякое увеличение производства продукта А потребует переключения части ресурсов с производства продукта Б и наоборот.

Рассмотрим на условных данных альтернативные комбинации продукта А и Б, которые общество может выбирать.

Возможности производства продукта А и Б при полном использовании ресурсов, тыс. шт.:

вид продукции: Производственные альтернативы:

А Б В Г – Д

продукт А 10 9 7 4 0

продукт Б 0 12 3 4

Согласно альтернативе А наша экономика направила бы все ресурсы для производства продукта А, т.е. товаров производственного назначения, а при альтернативе Д все наличные ресурсы были бы использованы на производство продукта Б, или предметов потребления.

По мере продвижения от альтернативы А к Д мы увеличиваем производство предметов потребления за счет переключения ресурсов с производства средств производства.

Двигаясь в этом направлении, общество удовлетворяет свои текущие потребности.

Напротив, двигаясь от альтернативы Д к А, общество выбирает политику воздержания от текущего потребления, направляет ресурсы для увеличения производства средств производства.

Из приведенного следует, что экономические ресурсы редки. Этот факт не позволяет экономике увеличивать одновременно производство продукта А и Б.

Производственные возможности экономики и их границы. Закон вмененных издер­жек.Общество стремится использовать свои редкие ресурсы эффективно, т.е. оно желает полу­чить максимальное количество полезных товаров и услуг, произведенных из ограниченного числа ресурсов.

Чтобы этого добиться, оно должно обеспечить и полную занятость населения, и полный объем производства.

Для углубленного понимания содержания производственных возможностей используем предыдущий пример и зададим ему графическое изображение, отложив по вертикали данные о производстве продукта А, а по горизонтали — продукта Б.

Получим кривую производственных возможностей, каждая точка на которой — это максимальный объем производства двух продуктов (см. рис.). Все сочетания на кривой двух продуктов отвечают их максимальным количествам, которые могут быть получены в результате эффективного использования имеющихся ресурсов.

Точки, находящиеся вне кривой производственных возможностей, противоречат принятому условию. Если точка К расположена правее данной кривой, это означает, что такие параметры недостижимы при имеющейся технологии производства, если левее — наблюдается недоиспользование имеющихся ресурсов.

На основе приведенных данных можно сказать, что большее количество продукта Б можно произвести только в том случае, если уменьшить производство других продуктов, отказаться от них, чтобы получить какое-то количество любого данного продукта, называемое вмененными издержками производства этого продукта. В нашем примере количество продукта А (средства производства), от которого придется отказаться, чтобы получить дополнительную единицу продукта Б (предметы потребления), и есть вмененные, или альтернативные, издержки.

Передвигаясь по кривой производственных возможностей от альтернативы А к Б, устанавливаем, что издержки производства одной единицы продукта Б (предметы потребления) равны издержкам производства одной единицы продукта А (средства производства).

Однако по мере перехода к дополнительным производственным возможностями — от Б к В, от В к Г и т.д. —нам открывается важный экономический принцип, заключающийся в том, что стоимость средств производства, которыми приходится жертвовать ради получения дополнительной единицы предметов потребления, возрастает.

Если при переходе от альтернативы А к Б на получение одной дополнительной единицы продукта Б приносится в жертву одна единица продукта А, то при переходе от Б к В на получение одной дополнительной единицы предметов потребления приходится жертвовать уже двумя единицами средств производства, затем соответственно на одну единицу продукта Б.— тремя единицами продукта А. Эта же закономерность проявляется и при движении от альтернативы Д к А, где видно, что издержки на производство дополнительной единицы продукта А (средств производства) равны соответственно издержкам на производство 1/4, 1/3, 1/2 и 1 продукта Б для каждого из четырех перемещений. Это явление получило название закона возрастающих вмененных издержек.

Закон возрастающих вмененных издержек (дополнительных затрат) отражает свойство ры­ночной экономики, согласно которому для получения каждой дополнительной единицы одного товара приходится расплачиваться потерей всевозрастающего количества других товаров.

Источник: https://studopedia.su/4_20644_produkt-kak-rezultat-proizvodstva-svoystva-produkta-individualniy-i.html

4.7. ПРОДУКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

4.7. ПРОДУКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА. СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Понятие продукта, или блага. В результате взаимодействия факторов производства создается определенный продукт (благо), предназначенный для потребления. Между терминами “продукт” и “благо” существуют некоторые различия.

Продукт – это просто полезная вещь или услуга, идущая на воспроизводство факторов производства. Поскольку продукт — результат человеческого труда, хозяйственной деятельности, его называют экономическим продуктом.

Экономический продукт, представленный в материально-вещес- твенной форме, выступает как материальный продукт, или продукция, а представленный в духовной, информационной форме – интеллектуальный продукт либо продукт в виде выполненных работ и услуг.

Благо — это все то, что способно удовлетворять повседневные жизненные потребности людей, приносить им пользу, доставлять удовольствие. Благом можно назвать только тот продукт, который удовлетворяет ту или иную потребность человека.

Работой в экономике называют трудовую деятельность, само существование которой рассматривается как продукт деятельности, как полезный и нужный ее результат, подлежащий оценке и оплате. Так, строительные, ремонтные, монтажные, уборочные работы — это не только определенный вид деятельности, но и ее продукт.

Услуги — один из весьма распространенных видов работ, экономической деятельности, результатом которой является изменение качества существующих вещей (стрижка, стирка, ремонт, реставрирование, обучение, лечение и т.п.).

Экономический продукт в виде услуг — это новое качество, возникающее в процессе и благодаря данной экономической деятельности.

Все указанные формы и виды экономического продукта можно разделить на два класса — промежуточный продукт, подлежащий дальнейшим производственным преобразованиям, и конечный продукт, поступающий в сферу своего конечного использования.

Каждый продукт характеризуется двумя свойствами: способностью удовлетворять потребности человека и обмениваться на другие продукты исходя из их полезности и воплощенных в них затрат живого человеческого труда.

Первое свойство проявляется через натурально-вещественную сторону продукта, обладающего соответствующими механическими, химическими, физическими и другими полезными свойствами, которые делают продукт способным удовлетворять потребность.

Это могут быть не только вещи как таковые, но и услуги связи, торговли, образования, здравоохранения и т.п.

Второе свойство проявляется через стоимостную форму продукта и является результатом затраченного живого и овеществленного (прошлого) труда.

Это общественная сторона продукта, которая проявляется при обмене на другие продукты или деньги.

В этом случае продукты принимают форму товара, стоимость которого состоит из стоимости затраченных на его производство средств производства (текущих материальных затрат и амортизации), оплаты труда работников, добавленной стоимости.

С точки зрения характера потребительских свойств продукты труда подразделяются на вещественные продукты труда и услуги (материальные и нематериальные).

В соответствии с функциональным назначением в процессе общественного воспроизводства продукты делятся на средства производства и предметы потребления.

Средства производства возвращаются в процесс производства, никогда из него не выходят и используются для замены изношенных, для расширения производственных мощностей, модернизации и реконструкции действующих основных фондов.

Предметы потребления используются для удовлетворения личных потребностей человека и воспроизводства рабочей силы. Они постоянно выходят из процесса производства и никогда туда не возвращаются.

В определенных социально-экономических условиях средства производства принимают форму капитала, а предметы потребления – форму дохода.

Исходя из такого деления общественного продукта на практике иногда все материальное производство делят на I подразделение (производство средств производства) и II подразделение (производство предметов потребления).

Анализ складывающихся пропорций между I и II подразделениями общественного производства показывает, в каком направлении развивается экономика: либо в направлении социально ориентиро- ванной рыночной экономики (темпы роста II подразделения опережают темпы роста I), либо производство осуществляется ради самого производства (темпы роста I подразделения опережают темпы роста II). Последний тип экономики называют милитаризованной или экономикой нерыночного типа.

Различают индивидуальный и общественный продукт. Индивидуальный продукт — это результат труда отдельного работника. Это связано с тем, что тот или иной продукт обладает свойствами исключительности или конкурентности (например, одежда, обувь, мебель и т.п.).

Общественный продукт – это результат труда совокупного работника, предоставляемый гражданам на равных началах. Такие продукты или услуги не могут быть оказаны отдельными лицами без предоставления их другим лицам (например, оборона, бесплатное образование, общественное посещение парков, музеев и т.п.).

Классификация благ. Известно, что, для того чтобы удовлетворить ту или иную потребность человека, необходимо иметь определенный набор благ. Все многообразие благ можно объединить под общим названием – экономические блага.

Экономическими благами являются только те вещи и услуги, которые способны удовлетворять какие-либо человеческие потребности и являются результатом хозяйственной деятельности. Их по-дру- гому называют ограниченными.

К ним относятся такие блага, на которые в данный момент спрос превышает предложение и потребление которых поэтому приходится “рационировать” путем установления соответствующей цены. Созданные природой и предоставляемые человеку блага в неограниченном количестве называются естественными или свободными.

Количество свободных благ даже при нулевой цене превышает потребность в них людей в данный момент, как, к примеру, свежий воздух или песок, которого в избытке на морском побережье, солнечное тепло, морская вода для купания и т.п.

Все многообразие благ можно классифицировать на различные группы исходя из определенных признаков (рис. 4.6). По функциональному назначению и роли в воспроизводстве блага подразделяются на потребительские (конечные), идущие на потребление, и производственные (инвестиционные), используемые в производстве (машины, станки, оборудование и т.п.). Их называют еще прямыми и косвенными.

По роли в потреблении блага делятся на предметы первой необходимости (пища, одежда, жилье и др.) и предметы не первой необходимости (изделия из драгоценных металлов, картины, яхты и др.).

По продолжительности использования в воспроизводственном процессе блага бывают долговременные и недолговременные (разового пользования).

К первым относятся те блага, которые потребляются постепенно в течение их длительного использования (здания, сооружения, оборудование, станки, машины и т.п.

), ко вторым — блага, удовлетворяющие потребность один раз (продукты питания, сырье, материалы, топливо и т.п.). Производственные (инвестиционные, косвенные)

Я Предметы первой необходимости

По источникам возникновения

w Экономические (ограниченные) Естественные (свободные)

По функциональному * Потребительские (конечные, прямые) назначению и роли в воспроизводстве

По роли в потреблении

Предметы не первой необходимости Я Долговременные (длительного пользования)

По продолжительности использования

Недолговременные ( разового пользования) По характеру удовлетворения потребностей

ш Взаимосвязанные (субституты) Взаимодополняемые (комплементы) С учетом фактора времени

w Настоящие Будущие

К Частные

Общественные

В зависимости от количества потребителей Р и с. 4.6. Классификация благ

По характеру удовлетворения потребностей блага подразделяют- я на взаимозаменяемые (субституты) и взаимодополняемые (ком- лементы).

К взаимозаменяемым относятся блага, которые могут заменять руг друга в удовлетворении одной и той же потребности, например ефть и газ как топливо, цемент и известь как строительные материа- ы, масло и сыр как продукты питания.

К взаимодополняемым относятся блага, которые удовлетворяют акую-либо потребность только при совместном их использовании, апример машина и бензин, чай и сахар и др.

С учетом фактора времени блага бывают настоящие и будущие. Іастоящие – это блага, находящиеся в непосредственном распоря- сении субъектов хозяйствования в каждый данный момент, будущие — блага, которыми хозяйствующий субъект будет распоряжать- я в будущем.

В зависимости от количества потребителей, пользующихся благами, они делятся на частные и общественные. К частным относятся те блага, которыми пользуются исключительно отдельные потребители, а к общественным — блага, которые идут на пользу всем.

Являясь благом, услуги также имеют свою специфическую классификацию. Статистика дает следующую классификацию услуг: бытовые услуги (по направлениям), связи, культуры, содержание детей в дошкольных учреждениях, туристско-экскурсионные, здравоохранения и образования, правового характера, финансово-кредитной системы, учреждений физической культуры и спорта.

С учетом ограниченности благ по сравнению с потребностями, которые они призваны удовлетворять, некоторые блага могут использоваться для удовлетворения нескольких потребностей, точно так же, как и отдельные потребности могут удовлетворяться за счет нескольких благ. Все это зависит, во-первых, от редкости благ и, во-вторых, от уровня полезности (ценности) блага. Поэтому общество должно постоянно решать две проблемы: как увеличивать производство и как повышать полезность (ценность) благ в условиях ограниченности ресурсов.

Источник: https://bookucheba.com/ekonomicheskaya-teoriya-osnovi/produkt-kak-rezultat-proizvodstva-svoystva-8689.html

3.3. Продукт как результат производства: Продукт как результат производства. Экономическое благо, полученное

4.7. ПРОДУКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Продукт как результат производства. Экономическое благо, полученное в результате взаимодействия факторов производства, рассматривается как результат труда или как продукт производства.

Продукт производства представляет собой полезную вещь или полезный эффект (услугу) и является результатом целесообразной хозяйственной деятельности.

Продукт труда или производства — это экономическое благо, искусственно созданное человеком.

Каждый продукт производства характеризуется двумя свойствами-. 1)

способностью удовлетворять ту или иную потребность', 2)

способностью обмениваться на другие продукты в определенных пропорциях.

Способность продукта производства удовлетворять ту или иную потребность свидетельствует о том, что продукт обладает полезностью.

Полезность — выступает как комплексная субъективная оценка натуральных свойств продукта производства определенным индивидом в конкретный момент времени, связанная со способом удовлетворения самой полезности.

Общая схема формирования полезности продукта производства представлена на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Общая схема формирования полезности экономического блага

Обратим внимание на то, что процесс формирования полезности включает три исходных потока: 1)

процесс формирования потребности у конкретного субъекта с учетом имеющихся желаний, склонностей, т. е. сформировавшейся субъективной ценностной подсистемы человека; 2)

процесс выявления всех потребительных свойств вещи и ее соответствия потребности; 3)

процесс потребления, или субъективную оценку возможного полезного эффекта, включая соотношение возможностей, желаний и степени редкости самого блага. Это в свою очередь предполагает выявление степени насыщения потребности.

Полезность экономического блага выступает как выгода от потребления или как степень возможного удовлетворения потребности.

Для того чтобы вещь обладала полезностью, последняя должна располагать соответствующими естественными, физическими, химическими и прочими внутренними свойствами, т. е. потребительной стоимостью.

К внешним свойствам потребительной стоимости можно добавить искусственно созданные свойства вещи (упаковка, условия обслуживания, доставка потребителю и т. д.).

Кроме того, для экономического блага характерно то, что даже после искусственного создания в процессе хозяйственной деятельности оно остается редким, или ограниченным. Такая редкость должна подтверждаться в процессе потребления. Если в процессе потребления степень редкости снижается, то степень полезности вещи для конкретного потребителя также снижается.

В данном случае крайне важно подчеркнуть особое значение при обнаружении полезности произведенного продукта именно данного момента —редкости вещи.

Полезность выступает в конечном счете как субъективная (индивидуальная) ценность, которую потребитель приписывает определенному продукту.

Закон убывающей полезности. Впервые внимание на то, что полезность зависит не только от внутренних потребительских свойств вещи, но и от внешнего процесса потребления, обратил внимание немецкий экономист Г. Госсен (1810-1859), а позже У. Джевонсон, К. Менгер, JI. Вальрас и другие исследователи.

Был сформулирован закон убывающей полезности, который в экономической литературе имеет сегодня название «Первый закон Госсена» (закон насыщения).

Данный закон исходит из того обстоятельства, что человеку необходимо не просто определенное экономическое благо, но и его опреде ленное количество.

Общая полезность всего запаса благ будет увеличиваться вслед за увеличением общей массы самого запаса, но польза от каждой новой или дополнительной единицы запаса, при его механическом увеличении, будет снижаться.

первого закона Госсена сводится к тому, что в одном непрерывном акте потребления полезность каждой последующей единицы потребляемого блага убывает, а при повторном акте потребления полезность каждой единицы блага уменьшается по сравнению с ее полезностью при первоначальном потреблении.

Для подтверждения действия данного закона обычно в качестве примера выстраиваются особые, или условные, ситуации — так называемые «робинзонады».

Например, никто из нас не сомневается в том, что зерно есть весьма полезный продукт. Первый мешок необходим Робинзону скорее всего для того, чтобы просто не умереть с голода, второй — чтобы улучшить питание, третий — чтобы обзавестись домашней птицей и т. д.

, а пятый или шестой, возможно, вообще будут использованы как корм для попугая, т. е. для получения некоторого весьма сомнительного удовольствия. Безусловно, каждый мешок зерна полезен, но для Робинзона Крузо польза от каждой последующей единицы запаса все же заметно уменьшается.

Так изменяются субъективные оценки полезности, данные человеком вслед за увеличением самого запаса.

Не стремясь даже в сжатом варианте воспроизвести достаточно сложную теорию полезности из курса «Микроэкономика», все же отметим некоторые важные моменты.

Так, с учетом общей теории полезности напрашивается вывод, имеющий важное практическое значение: для того чтобы оставаться экономическим благом, выпуск продукта на основе использования ограниченных факторов производства должен быть также ограничен.

Можно предположить, что с увеличением объема выпуска объем всей полезности выпуска не будет увеличиваться в той же пропорции.

Еще один вывод касается рациональности действий «экономического человека»: человек обязан направлять ограниченный ресурс в первую очередь на удовлетворение наиболее неотложной потребности, а лишь затем переходить к другим потребностям. Такой способ будет обеспечивать получение максимальной полезности.

Закон снижения полезности, или закон насыщения, действует не только в «робинзонадах», но и в повседневной действительности. На пример, спрос на экономические блага непосредственно зависит на рынке от того, как отражается полезность данного блага в субъективных оценках покупателей. Снижение такой полезности обусловливает и снижение цены спроса со стороны потенциальных покупателей.

Стоимость продукта. Как было указано ранее, второе свойство продукта производства проявляется в его способности обмениваться на другие вещи или услуги, товары или деньги. Обладание такой способностью означает, что продукт имеет стоимость.

Как и в случае с полезностью, никто заранее не гарантирует, что продукт производства будет обладать таким весьма выгодным, а поэтому и приятным свойством. Факт наличия стоимости как свойства экономического блага должен получить конкретное подтверждение в процессе обмена, выступить как некая общественная сторона продукта.

На том, чтобы экономическое благо обладало таким полезным свойством обмениваться, в первую очередь будет настаивать производитель такого продукта. Ведь в процессе производства израсходованы факторы производства, понесены соответствующие затраты труда и капитала. И производитель, через признание стоимости продукта, вполне обоснованно требует соответствующей компенсации таких затрат.

Воплощенные в продукте затраты факторов производства — труда и капитала, т. е. соответственно живого труда и ранее овеществленного (прошлого) труда — отражают особый вариант формирования альтернативной стоимости (издержек) или ценности экономического блага.

Оставим пока в стороне пропорции возможного обмена (см. главу 8). Обратим лишь внимание на то, что наличие данного второго свойства (обмениваться) непосредственно зависит и от наличия ранее выделенного свойства — полезности. Действительно, абсолютно ненужная или бесполезная вещь вряд ли будет обладать свойством обмениваться на другие материальные блага.

Таким образом, субстанцией (или наполнителем) второго свойства продукта производства выступают воплощенные в нем затраты живого и прошлого труда, т.е. факторов производства, а также его полезность.

Индивидуальный и общественный продукт. Продукт производства можно рассматривать как индивидуальный продукт и как общественный продукт.

В первом случае (индивидуальный продукт) подчеркивается, что экономическое благо есть результат функционирования конкретного предприятия, или конкретной экономической клеточки общества.

Общественный продукт состоит из индивидуальных продуктов, созданных за определенный период времени.

Такой совокупный общественный продукт выступает как масса индивидуальных продуктов, способных удовлетворять потребности человека и общества, произведенных в процессе целесообразной трудовой и хозяйственной деятельности.

Поэтому между индивидуальным и общественным продуктом нужно замечать не только количественные, но и качественные отличия.

Классификация общественного продукта, выделение отдельных групп и т. п. полностью соответствует ранее выполненной классификации экономических благ, что освобождает от повторения

Отметим лишь, что особое значение имеет выделение в структуре экономических благ средств производства и предметов потребления. В качестве критерия такого разделения выступает не натуральновещественная форма продукта, а его функциональное назначение.

В качестве средств производства выступают те экономические блага, которые потребляются производительно, обслуживают процесс производства, постоянно находятся в сфере производства. Так, средства труда используются для замены изношенного оборудования, механизмов или для расширения производства. Предметы труда предназначены для восполнения ранее израсходованных материалов, сырья и т. д.

Наоборот, предметы потребления направляются в личное потребление и предназначены для удовлетворения потребностей домашних хозяйств и для восстановления способности к труду.

Еще раз подчеркнем, что критерием подразделения созданного общественного продукта на средства производства и предметы потребления выступает не натуральная форма, а только функциональное назначение экономического блага.

Так, сахар может выступать в роли и средства производства (технологическое сырье на конфетной фабрике), и предмета потребления (чаепитие в семье). Легковой автомобиль выступает как средство производства в таксопарке.

Тот же автомобиль, но приобретенный семьей для собственных'потребностей, выступает как предмет потребления с длительным сроком.

С учетом выделения средств производства и предметов потребления реальный сектор экономики, или так называемое материальное производство, зачастую разделяется соответственно на 1-е и 2-е подразде ление, что имеет принципиальное значение при определении условий и тенденций развития национальной экономики.

Источник: https://economy-ru.com/ekonomicheskaya-teoriya-rf/produkt-kak-rezultat-26278.html

Продукт как результат производства: индивидуальный и общественный продукт

4.7. ПРОДУКТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВА. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Результатом производства, а значит взаимодействия его факторов, выступает продукт – это полезная вещь, предмет или услуга, которая способна удовлетворить определенную потребность.

В западной литературе вместо термина «продукт» часто используется термин «благо». Благами называются средства, пригодные для удовлетворения потребностей.

Блага определяются и как желаемые вещи, удовлетворяющие человеческие потребности, и как средства, которые мы имеем для удовлетворения наших потребностей.

Однако, свойство какого-либо предмета, которое позволяет удовлетворять определенную потребность, еще не делает его благом. Способность предмета удовлетворять потребность должна быть осознана человеком.

Различают неэкономические (свободные) и экономические блага. Первые не являются предметом производственной деятельности людей, не обмениваются на другие блага. Они, как правило, имеются в количествах, превышающих потребность в них.

К ним, например, относятся воздух, в некоторых случаях — вода, хотя без них человек и не может существовать.

Блага, количество которых ограничено по сравнению с потребностью в них, называются экономическими (этот термин принадлежит субъективистской школе; представитель — известный итальянский экономист А. Пезенти).

К ним относятся те блага, которые являются объектом или результатом экономической деятельности. С экономическим благом связана проблема редкости благ, обусловливающая соответствующее поведение человека в условиях ограниченности ресурсов.

Многообразные блага, полезные вещи, услуги классифицируются по следующим основным группам:

по функциональному назначению (потребительские или производственные);

по характеру удовлетворения потребностей (жизненной необходимости, взаимозаменяемые, взаимодополняемые);

по фактору времени использования (разового использования, недолговременные, долговременные);

по степени восполняемости (воспроизводимые, редкие, невоспроизводимые).

– Кроме того, блага подразделяются на материальные и нематериальные. Материальные блага включают:

· естественные дары природы, землю, воду, воздух и климат;

· продукты сельского хозяйства, добывающей промышленности;

· здания, машины, инструменты;

· долговые обязательства;

· паи государственных и частных компаний.

Нематериальные блага делятся на две группы:

1) внутренние блага — заключены в самом человеке и представляют качества и способности, побуждающие людей к действию и наслаждениям; например, деловые способности, профессиональное мастерство или способность получать удовлетворение от чтения и музыки;

2) внешние блага — находят выражение в деловых связях, протекции, репутации.

Выделяют прямые и косвенные блага. К первым относятся блага, призванные непосредственно удовлетворять потребности людей, т.е. предметы потребления. Ко вторым — блага, использующиеся для производства других благ, т.е. средства производства.

Продуктом, благом считается и услуга — целесообразная деятельность человека, результат которой имеет полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо потребности человека.

От вещественных благ услуга отличается тем, что в ней совмещаются процессы производства и потребления.

В большинстве случаев невозможны взаимозаменяемость, накопление, хранение, транспортировка услуг.

Выделяют личные (удовлетворяющие потребности каждого человека в получении образования, лечения, культурно-бытового обслуживания) и специфические услуги, удовлетворяющие коллективные или особые потребности(управление, оборона, наука, охрана общественного порядка).

В зависимости от характера производственного процесса говорят об услугах общественно-организованного обслуживания и услугах частных лиц.

По сферам приложения труда выделяют услуги, затрачиваемые в материальном производстве, и услуги, затрачиваемые в нематериальном производстве.

Статистика опирается на следующую структуру услуг:

· бытовые услуги (ремонт и индивидуальный пошив обуви, одежды);

· ремонт и техническое обслуживание транспорта;

· химчистка и крашение;

· услуги прачечных, бань и парикмахерских, услуги проката и т.д.;

· услуги связи;

  • услуги культуры, услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, туристско-экскурсионные услуги;

· услуги здравоохранения и образования;

· услуги правового характера и сберегательного банка;

· услуги учреждений физической культуры и спорта.

Результатом производства отдельного предприятия выступает индивидуальный, единичный продукт: хлеб, ткани, станки, автомобили и т.д. Наиболее общим показателем производства на микроэкономическом уровне является валовая продукция предприятия, фирмы.

Это совокупность всех материальных благ и услуг, созданных работниками предприятия за определенный период времени. Валовая продукция состоит из двух частей: материальные затраты и чистый продукт. Последний представляет собой вновь созданную стоимость.

Чистый продукт делится на необходимый продукт и прибавочный продукт.

Результатом всего общественного производства выступает общественный продукт, представляющий собой сумму всех потребительных стоимостей, созданных в обществе за определенный период времени. По своей натурально-вещественной форме общественный продукт делится на средства производства (капитальные товары) и предметы потребления (потребительские товары).

Каждый продукт характеризуется двумя свойствами: способностью удовлетворять ту или иную потребность и способностью воплощать в себе затраты труда. Поэтому различают вещественную и общественную стороны блага (рис. 4.5.).

Натурально-вещественная сторона продуктаэто совокупность механических, химических, физических и других полезных свойств, благодаря которым продукт способен удовлетворять потребности, т.е. делают его потребительной стоимостью.

Существует огромное многообразие потребительных. стоимостей, что объясняется огромным числом потребностей людей. В настоящее время известно около 25 миллионов видов продукции, и их число продолжает быстро расти.

Потребительной стоимостью или благом являются и услуги.

Общественная сторона продукта состоит в том, что любой продукт воплощает в себе определенное количество затраченного на его производство труда. В трудовом процессе используется живой труд конкретного работника.

В тех средствах производства, которые он при этом применяет, а также в технологии, информации воплощен прошлый труд. Поэтому говорят, что на производство любого продукта расходуется живой и ранее овеществленный или прошлый труд.

В условиях товарного производства общественный продукт имеет стоимостную форму. Это его общественная сторона. С точки зрения стоимости общественный продукт включает в себя:

· стоимость потребленных средств производства;

· необходимый продукт, направленный на воспроизводство рабочей силы;

· прибавочный продукт, выступающий как излишек над необходимым продуктом.

Источник: https://cyberpedia.su/14xecd7.html

Book for ucheba
Добавить комментарий