і. АРИСТОТЕЛЬ

Аристотель (Aristotle) | Візіонери

і. АРИСТОТЕЛЬ

Аристотель (384 до н.е. — 322 до н.е.) — давньогрецький універсальний вчений, філософ і логік, засновник класичної (формальної) логіки. Народився в місті Стагіра. 367 до н.е. — 347 до н.е.

вчився в академії Платона в Афінах, у 343 до н.е. — 335 до н.е. був вихователем сина царя Македонії Філіппа — Александра. У 335 до н.е. повернувся в Афіни, де заснував свою філософську школу — перипатетиків.

Серед його творів — «Нікомахова етика», перша «Поетика».

Аристотель вплинув на весь подальший розвиток наукової і філософської думки. Його твори стосувалися практично всіх галузей знання того часу.

Зібрав і систематизував величезний природничо-науковий матеріал своїх попередників, критично його оцінив, виходячи зі своїх філософських поглядів, і сам здійснив ряд глибоких спостережень.

У фізичних трактатах «Фізика», «Про походження і знищення», «Про небо», «Про метеорологічні питання», «Механіка» і інших виклав свої уявлення про природу і рух. Фізика в нього в своїй основі умоглядна.

Первинними якостями матерії він вважав дві пари протилежностей «тепле — холодне» і «сухе — вологе», основними (нижчими) елементами, чи стихіями, — землю, повітря, воду і вогонь (своєрідна «система елементів»), що є різними комбінаціями первинних якостей; з’єднанню холодного із сухим відповідає земля, холодного з вологим — вода, теплого із сухим — вогонь. П’ятим, найбільш зробленим елементом вважав ефір.

Погляди на світ виклав у своїй космології, що панувала в науці до М. Коперника.

За Аристотелем, Всесвіт складається з ряду концентричних кришталевих сфер, що рухаються з різними швидкостями і приводяться в рух крайньою сферою нерухомих зірок; у центрі Всесвіту розташована нерухома Земля, навколо якої по концентричних колах обертаються планети.

Область між орбітою Місяця і Землі (так званий підмісячний світ) є областю безладних нерівномірних рухів, а всі тіла в ній складаються з чотирьох нижчих елементів: землі, води, повітря і вогню. Земля, як найважчий елемент, займає центральне місце, над нею послідовно розміщаються оболонки води, повітря і вогню.

Область між орбітою Місяця і крайньою сферою нерухомих зірок (так званий надмісячний світ) є областю вічних рівномірних рухів, а самі зірки складаються з п’ятого елемента — ефіру. Дослідження Аристотеля відносяться також до механіки, акустики й оптики. Зокрема, звук пояснював «струшенням» повітря звучним тілом, луну — відбиванням звуку, виступав проти деяких теорій Евкліда.

Фізика Аристотеля, заснована на принципі доцільності природи, хоча і містила окремі правильні положення, разом з тим відкидала прогресивні ідеї геліоцентризму.

Товариські відносини між Платоном і Аристотелем, як між добрим учителем і здібним учнем, не заважали Аристотелеві критично відноситись до слів учителя. Звідси пішла легендарна фраза: «Платон мені друг, але істина дорожча».

Аристотель жив і працював у той час, коли культура вільних грецьких держав-міст досягла найвищого розквіту і почала поширюватись разом із завойовницькими війнами Александра Македонського далеко за межі Балканського півострова. Культура Еллади проникає в Єгипет, Персію, Межиріччя Тигру і Євфрату, Середню Азію та Індію.

На долю Аристотеля випала місія підвести підсумок досягнень учених і філософів античної Греції і, узагальнивши їх працю, передати наступним поколінням. Тільки його геній був здатним виконати це титанічне завдання. Він був одним із великих енциклопедистів, відомих людству. Ним були закладені основи біології, фізики, етики, логіки, психології, соціології…

Великий філософ Аристотель у житті був малоприємною і різкою людиною.

Тому, коли помер Александр Македонський — його вихованець і покровитель, — Аристотель зрозумів, що його може спіткати доля філософа Сократа, засудженого афінянами на смерть.

Випереджуючи таку подію, Аристотель поспішив втекти з Афін. «Хочу позбавити афінян нового злочину проти філософії», — пояснив він друзям причину своєї втечі.

Метод пізнання

В Аристотелевій «фізиці» нема ні математичних формул, ні описів дослідів і приладів. Аристотель приходить до тих чи інших висновків шляхом міркувань, установлення логічних протиріч у висновках, що випливають з тих чи інших припущень.

Такий метод, метод діалектики і логіки, був у великому ході в древніх мислителів. Сократ, висуваючи ті чи інші положення, ставив питання, придумував відповіді, зіставляв ці відповіді і показував логічну суперечливість тих чи інших відповідей, що здаються на перший погляд очевидними.

Тим самим він доводив їхню неправильність, абсурдність.

Філософія Аристотеля

Довгі роки (366-357) він пробув в академії як учень та викладач, але по смерті Платона залишив Атени та подався до Малої Азії, а потім зробився вихователем наступника македонського трону, Александра (пізніше «Великого»).

Закінчивши виховну працю, Аристотель повернувся до Афін, де заснував власну вищу школу — «ліцей» (чи лікей, також «перипатетична» школа), де працював від 333 до 322 р., до смерті. Вже в раніші роки свого життя Аристотель писав діалоги.

В ліцеї Аристотель почав писати трактати, або замітки для власних викладів, які видано щойно по його смерті (можливо, що серед них є й записки його викладів, писані слухачами). З діалогів залишилися лише уривки, з пізніших творів страчена лише частина.

Аристотель був ученим універсальним: він залишив трактати з галузі логіки та теорії поезії, з зоології та фізіології, з астрономії та історії права.

Досягнення в галузі логіки

Великі досягнення має Аристотель в галузі логіки. За понад 2 тис. років дуже мало змінили в його теоріях, хоч було чимало спроб реформ логіки.

Аристотель зводить у систематичну єдність логічні теорії попередників та додає до них теорію доказу («силогізм»), теорію викладу («топіка») тощо.

Окремий твір присвячує Аристотель найвищим поняттям, яким є підрядні усі інші. Цих «категорій» є десять:

 1. субстанція (усія)
 2. кількість
 3. якість
 4. відношення (реляція)
 5. місце
 6. час
 7. положення
 8. посідання (габітус)
 9. діяння або чинність, активність
 10. терпіння, пасивне приймання ззовні.

Аристотель подає також перший (дуже загальний) поділ наук (теоретичних, практичних та поетичних —”технічних”). Значення пізнання в людському житті на погляд Аристотеля є дуже велике — людина від природи прагне до пізнання. Пізнання («теорія» в грецькій мові є наглядання, неабстрактне мислення) є найвища ціль життя, пізнання — божественна форма життя людини.

В пізнанні Аристотель розрізняє різні ступені:

 1. практичне вміння («техне»), що, розуміється, базується на знатті про об’єкти, на які спрямована практична чинність;
 2. розумування («фронезіс»);
 3. наука;
 4. мудрість («софія»);
 5. розум («нус»), що є продуктивна сила пізнання.

Досягнення в галузі метафізики

В уривчастих трактатах обговорює Аристотель загальні проблеми теорії буття. Ці практики дістали випадкову назву «метафізики», де уміщено було їх у збірки творів Арістотеля поза («мета») фізикою.

Переглядаючи всі різноманітні питання, що Аристотель їх освітлює в «метафізиці», можемо сказати, що маємо тут справу з уявленням про те, що буття піднімається в кожній сфері ступенями «догори».

Аристотель ще менше, аніж Платон закінчив «систему філософії» (як не зробила цього й більшість визначних філософів); тому ми можемо лише на кількох прикладах з’ясувати характер його філософічних поглядів.

Як Платон розрізняє матеріальний, смисловий світ та правдиве ідеальне буття, так Аристотель протиставляє «матерію» та «форму» (по грецьки «морфе» — пор. слово «морфологія»); так само протиставляє він і «матерію» та «ціль» («телос» — пор. слово «теологія») в кожній речі. Важливе є і розрізнення типів причин у Аристотеля — в кожній речі, що постає, маємо чинні:

 1. причину матеріальну
 2. причину формальну
 3. причину чинну
 4. причину кінцеву, або цільову («кавза фіналіс»),

Аристотель пояснює цей розподіл, на прикладах, взятих з галузі природи та мистецтва.

Досягнення в галузі фізики

«Фізика» Аристотеля, система світу в його уявленні, є підсумок античної науки і в основі своїй протрималася 1500 років. Якщо пізніше вона може й затримувала розвиток науки, то винен в цьому не Арістотель, — в перші часи вона була найновішою системою поглядів на світ. Світ Аристотель уважає обмеженим, в центрі стоїть земля.

(Були в античності й теорії геліоцентричні, що припускали, що Земля рухається навколо Сонця, як це думали деякі піфагорейці, але цій теорії суперечили відомі тоді факти — нпр. відсутність паралаксу зір).

Світ складається з чотирьох елементів (земля, вода, повітря, вогонь), з яких має своє природне місце в космосі (від центру в тім порядку, як перераховано вище). Рухи тіл, наприклад, той факт, що важкі тіла падають, а легкі піднімаються догори, з’ясовується в тенденції елементів прийти до своїх природних сфер, інші рухи повстають під впливом сил.

Поза межами «земного» («підмісячного») світу знаходяться планети (сім, рахуючи також Сонце та Місяць) і зорі. Вони всі рухаються шляхами, що є складеними комбінаціями кіл («опіцикли», 55 різних рухів). Рухи планет походять від постійної чинності «першого рухача», Бога.

Ці уявлення, власне, є енциклопедією тодішнього знання, його, щоправда, Аристотель освітлює з певного філософічного пункту. Більше нового додає він у філософічному освітленні загальних питань: проблеми руху та зміни в «фізиці» (книзі під цією назвою).

Вибрані цитати Аристотеля

 • Природа якісної зміни речі і її виникнення — одна і та ж
 • Чи не тому зміна однієї речі на іншу буває безкінечною, що знищення одного — це і є виникнення іншого, і виникнення одного — це знищення іншого?
 • Є три сили душі, які головують над вчинком та істиною: почуття, розум та воля
 • Мудра людина не тільки знає наслідки із принципів, але й володіє істинним знанням самих принципів
 • Подібно до того, як на олімпійських змаганнях вінки отримують не найкрасивіші та найсильніші, а ті, хто бере участь у змаганні (адже переможці бувають тільки з їх числа), так і в житті прекрасного та доброго досягають ті, хто здійснює правильні вчинки. І навіть життя саме по собі приносить їм задоволення
 • Добропорядність та порядна людина — це та, яка користується меншим від того, на що заслуговує
 • Дружба найкращих людей базується на порядності, дружба більшості — на вигоді, а дружба людей грубих та банальних — на насолоді, яку вони отримують
 • Найміцніша, найвірніша та найпрекрасніша дружба — це взаємна любов людей достойних, в основі якої, звісно, знаходиться доброчинність та благо. Доброчинність, на якій базується дружба, незмінна, так що незмінна й сама дружба
 • Етична порядність залежить від задоволення та страждання: оскільки, якщо дурно ми поступаємо заради задоволення, то від прекрасних поступків відмовляємося, щоб уникнути страждань
 • Розум полягає не лише у знанні, але й у вмінні використовувати знання на справі
 • Честь — це нагорода, яку людина отримує за доброчинність
 • Ті, для кого навіть честь — дрібниця, для тих і все інше [не має значення]
 • Ми втрачаємо відпочинок, щоб отримати відпочинок, і ведемо війну заради миру
 • Майже всі тирани виросли із демагогів, які отримали довіру народу тим, що зводили наклеп на знатних
 • У великому тілі прихована краса, а маленькі можуть бути граційними і пропорційними, але не прекрасними
 • У справі виховання розвиток навичок повинен передувати розвитку розуму
 • Найбільші злочини здійснюються від прагнення до надміру, а не до предметів першої необхідності
 • Виховання потребує трьох речей: дару, науки та вправ
 • Кожен може розізлитися — це легко. Але розізлитися на того, на кого потрібно і настільки наскільки потрібно і з тієї причини, з якої потрібно і так, як потрібно — це дано не кожному
 • Як досягнути успіху учням? — Доганяти тих, хто попереду і не чекати тих, хто позаду
 • Комедія зображає людей гірших, а трагедія — кращих, ніж ті, які існують насправді
 • Краще досконало виконати невелику частку справи, ніж зробити погано в десять разів більше
 • Початок — це більше, ніж половина справи
 • Не потрібно вимагати від оратора наукових доказів, так само, як не потрібно від математика вимагати емоційного переконання
 • Політика не створює людей, а бере їх такими, якими їх створила природа

Праці Аристотеля

Источник: http://visionary.management.com.ua/philosophy/aristotle/

Незнакомый Аристотель: чего вы не знали о жизни и смерти великого ученого?

і. АРИСТОТЕЛЬ

Аристотель — самая яркая личность в истории Древней Греции, величайший ученый всех времен, автор сотен книг со слогом, подобным золотым рекам (так о нем говорил Цицерон). Сегодняшний мир знает Аристотеля как основателя десяти дисциплин: биологии, логики, психологии, эстетики, экологии, метеорологии, физики, зоологии; причинности (один из разделов нынешней юриспруденции), политологии.

11 неожиданных фактов о жизни гения

Всем известно и то, сколь велик его вклад в математику, музыку, театр, этику, теологию (ислам и христианство). Но мало кто знает, что жизнь ученого была полна тайн и противоречий. Предлагаем вашему вниманию 11 малоизвестных фактов из жизни знаменитого древнегреческого ученого, философа и оратора.

 • Аристотель не отличался идеальной дикцией. Он картавил, а в ожесточенных ученых спорах даже немного заикался.
 • Как и многие великие умы, гений нередко оказывался одинок. Его первой потерей стала мать, которую он и не знал. Воспитанный отцом (и ни в чем не знавший отказа), Аристотель лишился и его в 15 лет. Через три года тяжелого одиночества юноша отправился пешком в Афины, чтобы найти себя в науках.

Аристотель и Платон, XV в., Лука Делла Роббиа

 • Благодаря имени он сразу получил место в легендарной академии Платона — своего первого учителя и кумира. Несмотря на теплые отношения, между Аристотелем и Платоном было немало разногласий. Однажды дело дошло даже до драк между учениками.

Аристотель

 • Смерть Платона сильно повлияла на его ученика и преподавателя его академии. В тот же год Аристотель переехал в Атарней (примерно 347 год до н. э. ). Здесь правил его ученик и близкий друг Гермий, на чьей приемной дочери Аристотель впервые женился в возрасте 37 лет. Пифиада, что интересно, привлекла ученого отнюдь не красотой или фигурой гетеры. Она была редкой для того времени женщиной-ученым (биолог и эмбриолог).

Скульптура головы Аристотеля — копия работы Лисиппа, Лувр

 • У супругов родилась дочь, названная, как и мать. Но Аристотелю суждено было пережить обеих своих Пифиад. Жена погибла первой после свержения Гермия, а дочь ушла из жизни незадолго до смерти отца.
 • Второй женой стала рабыня Пифиады Герпилис. Это еще одно интересное отступление Аристотеля от привычных его обществу устоев. Будучи представителем знатной семьи, он нарушил десятки канонов, взяв в жены (правда, неофициально) невольницу и признав ее сына.
 • Своего наследника гений назвал в честь отца — Никомахом. Но и ему не удалось пережить родителя. Никомах погиб юным во время одного из военных походов задолго до Пифиады-младшей.
 • Одновременно с названной женой Герпилис у гения была и любовница. И снова ученый демонстрирует нетривиальный выбор: Пафелат — его избранница «для души» — оказалась его ученицей и в будущем стала историком.
 • Рано потеряв сына, ученый проникся родительскими чувствами к Александру Македонскому. И чувство это было взаимным: учитель нередко сопровождал протеже в военных походах, чтобы помочь советом, а ученик всегда привозил Аристотелю образцы редких растений и животных из дальних странствий.

Charles Laplante, 1866

 • Именно с гибелью Александра связывают самый странный поступок в жизни великого мыслителя — его самоубийство. Буквально за год он завершил все свои дела, переехал в Халкиду, закрыл собственную школу (первый Лицей, также упоминаемый как Ликей). А в 322 году до н. э. (спустя год после отравления Александра) Аристотель принял яд.
 • Страстью жизни гения были животные и растения. Он постоянно совершал паломничества на Лесбос с другом Теофастом (уроженец острова), чтобы следить за уникальной флорой и фауной этих мест.

Aristotle and Campaspe, Alessandro Turchi, 1713

История его жизни по-прежнему хранит немало тайн

До нынешнего времени дошло всего 30% материалов, которые Аристотель писал для учеников и единомышленников. Причем более 90% его трудов удалось сберечь, потому что Аристотель много писал на Восток.

Именно его азиатские, африканские коллеги (мусульмане) сберегли этот клад знаний, оставленный одиноким гением, любителем свободы и высокой мысли, учителем двух царей Македонии (Александр, Кассандр) и одного правителя Египта (Птолемей).

 • Интересно? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ. Ещё нас можно читать во ВКонтакте!
 • E-mail для связи с редакцией: kott.media@yandex.ru
 • Литература:wikipedia.org

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/599eaad01410c3c2c165fca3/5ad44c5fad0f22927fbf5af9

Аристотель

і. АРИСТОТЕЛЬ

Аристотель – это древнегреческий ученый, основоположник логики, энциклопедист.

Годы жизни Аристотеля – 384-322 годах (4 век до нашей эры).

Родился в районе Северной Греции, во Фракии, в Стагире, в семье медика, который служил при македонском царе. Аристотель хотел свою жизнь связать с врачебной деятельностью, поэтому его первое образование было связано с естественными науками. Что сыграло огромную роль в последующих воззрениях.

Аристотель в 17 лет пришел в Афины, где и получил в академии основное образование. Данную академию возглавлял Платон. Аристотель много общался со своим учителем, однако,  в скором времени все же покинул платоновскую школу. После Афин, он жил в различных городах Малой Азии.

Здесь он не только учил, но и проводил научные исследования в области биологии. Свой первый ликей (лицей) он основал в Афинах в 335 году. Это была перипатетическая школа.  Там изучали не только физику, но и конкретные науки: историю, физику, астрономию, географию.

Он любил читать лекции, прогуливаясь по дорожкам сада со своими учениками.

Воспоминания современников ясно дают понять, что Аристотель, кроме педагогической деятельности, вел также праздную жизнь.

В истории, например, сохранился факт о том, что после недолгого преподавания в Афинах, он отправился к евнуху Гермию и породнился с ним.

Далее говорится о том, что Аристотель влюбился в наложницу Гермия, а потом на ней женился. Он так ее любил, что преподносил ей немыслимые подарки, а Гермию написал и посвятил гимн.

Аристотель побывал также и в Македонии. Он воспитывал Александра Македонского – сына Филиппа. Во время обучения он имел на Филиппа некое влияние, воспользовавшись этим, он восстановил свой родной город. Ним же были написаны и законы для жителей.

Когда Александр Македонский вырос, он не забыл о своем учителе. После походов – завоеваний, он приказывал, чтобы его старому учителю отправляли в Афины из завоеванных стран различные образцы животных и растений.

Это и было ценным источником для исследований ученого.

Аристотель умер в возрасте 62 лет. Некоторые источники сообщают, что он выпил аконит и погиб не своей смертью. Его жизнь была весьма интересной, многому научился у других, много повидал, многих научил сам.

У Аристотеля было немало учеников, Феофаст – был одним из лучших. Психологические воззрения Аристотеля и его учение не пропали и не затерялись в веках, их использовали многие ученые – психологи не только в древности, но и в Средневековье и даже в Новом времени.

Его психологическое учение было основано на биологических фактах и их обобщении, что повлекло за собой преобразование главных принципов психологии развития, системности и причинности.

По мнению Аристотеля, душа – это форма реализации, приспособленного к жизни тела. Аристотель сделал вывод, что душу от дела отделить невозможно, что перечеркнуло все учения Платона (прошлое и будущее души, способы ее соединения с телом и так далее).

Аристотель также не принимал учения об атомах души, которые толкали другие атомы тела, что перемещало его в пространстве. Аристотель покончил с учением об одушевленности физических тел. Душа – это начало органической жизни, но не в целом материалистического мира. Спецификой этого начала считалась способность всех живых тел стремиться к цели и ее реализации.

По мнению Аристотеля, душа – это первичное, неразложимое понятие. Аристотель изучал общебиологические связи организма со средой. И при анализе процесса питания, он показал, что какой – либо физический процесс не может быть его причиной. Питание происходит с помощью внешнего вещества. Душа – это специфический способ усвоения внешних тел для живого организма.

Душа – это органическая система целесообразно работающая. «Если бы глаза были живыми, то их душой являлось бы зрение». Следовательно, душа была определена как энтелехия, целеполагающее начало. Душа организма, иными словами – это его деятельность.

Аристотель выделял уровни способностей к деятельности. Выделенное Аристотелем, понятие о способности, стало важным новшеством, разделяющее возможности организма.

Выделяли следующие способности функции души: вегетативную (имеющуюся у растений), чувственно – двигательную (присущую и животным и человеку), разумную (присущую только человеку).

Функции души, по мнению Аристотеля – это уровни ее развития. Поэтому идеи развития вводились в психологию как важный объяснительный принцип. Функции души были расположены как «лестницы форм» – здесь из низшей  образовывается на ее основе более высокая функция и так далее. (Расти, ощущать, мыслить).

Аристотель, опираясь на принципы развития, пытался найти звенья, которые бы вели от одной степени к другой. Занимаясь этим поиском, он обнаружил область психических образов, возникающие без воздействия вещей на органы чувств (это память и воображение).

По мнению Аристотеля, мозг – это аппарат, а не орган психики, который охлаждает жар крови. Понятие «общее чувствилище» тоже принадлежит Аристотелю. Его корни уходят в область связей свойств среды с организмом (влажным и сухим).

Его первая попытка определения физиологического механизма ассоциаций связана именно с этим.

Он считал, что душа имеет способность восстанавливать следы прежних впечатлений и достижений, в том порядке, как это производилось внешними объектами.

Психологическое же учение Аристотеля имело биологическую направленность, в котором доминировали материалистические тенденции.

Он полагал, что богатство идей мира воплощено в чувственно воспринимаемых, конкретных вещах, а раскрытие происходит только через земное общение с ними в процессе исследования.

Он говорил, что ощущение – это то, что может принимать формы воспринимаемых предметов без материи, как воск принимает оттиск печати без золота и железа. Решение Аристотеля составляло современное представление о работе сенсорной системы.

До нашего времени дошли сочинения Аристотеля, которые сейчас принято делить на семь групп: логические, физические, биологические трактаты, сочинения о первой философии, этические сочинения, работы об риторике, поэзии, искусстве, исторические и социально – поэтические сочинения.

Богдан Куленко

Источник: https://tureligious.com.ua/arystotel/

25 малоизвестных фактов об Аристотеле – философе и мыслителе, о котором помнят и через 2400 лет после его смерти

і. АРИСТОТЕЛЬ

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в и ВКонтакте.

Великий Аристотель (Византия). / ruicon.ru
О знаменитом древнегреческом философе Аристотеле, чьи фразы сегодня стали бессмертными цитатами, знают, пожалуй, все.

Наряду с Сократом и Платоном, Аристотель во всем мире считается одним из величайших философов и мыслителей, которые когда-либо жили, а его влияние на науку и философскую мысль не вызывает сомнения и сегодня, через почти 2400 лет после его смерти.

Город Стагир в Македонии. / list25.com

Аристотель родился в 384 году до нашей эры в Стагире. Это была небольшая греческая колония в древней Македонии на северной периферии Греции.

Греческий лекарь. / history-moments.ru

Он происходил из уважаемой и богатой семьи. Отец Аристотеля был врачом при дворе Аминты III, царя Македонского.

Памятник Аристотелю. / list25.com

Аристотель был женат на Пифиаде, приемной дочери Гермия, тирана Ассоса в Троаде. Это была одна из немногих женщин-биологов и эмбриологов своего времени. У супругов была дочь, которую они также назвали Пифиадой.

Аристотель жил с рабыней. / list25.com

Когда Пифиада умерла, Аристотель стал жить со своей рабыней Герпиллис. У них вскоре родился сын.

Никомахова этика. / list25.com

Философ назвал своего сына Никомах в честь отца. К сожалению, Никомах погиб в бою, еще будучи юношей. В его честь Аристотель назвал одно из своих сочинений “Никомахова этика”.

Афины. / tpg.ua

Когда Аристотель был молодым, Афины были самым богатым городом в Греции и самым известным культурным центром эпохи. Он отправился в Афины, когда ему было семнадцать лет, после чего жил там в течение большей части своей жизни.

Аристотель – любимый ученик Платона. / list25.com

Именно в Афинах он поступил в знаменитую Академию Платона, а вскоре стал его любимым учеником. Через 20 лет (после смерти Платона) Аристотель открыл свою собственную школу Ликей.

Александр Македонский. / agregator.pro

В конце концов Аристотель вернулся в Македонию. Он прожил там в течение десяти лет с 345 до 335 г.г. до н.э. и был в это время наставником Александра Македонского.

Земли Кассандра и Птолемея. / infodwn.ru

На самом деле, Аристотель был нет только великим философом и воспитателем Александра Македонского, одного из величайших полководцев и завоевателей в истории. Очень немногие знают, что грек также был учителем Кассандра и Птолемея, которые оба в конечном итоге стали царями Королевства Македонского и Египта, соответственно.

Александр и Аристотель. / list25.com

Александр и Аристотель в одно время были даже большими друзьями. Александр ценил Аристотеля как друга и учителя, поэтому он собирал образцы искусства в завоеванных землях и отправлял их Аристотелю в качестве трофеев.

Аристотель любил Александра как сына. / list25.com

Многие историки считают, что Аристотель любил Александра, как своего собственного сына, и это не далеко от истины. Вскоре после смерти Александра Аристотель закрыл свою школу в Афинах и умер через год после этого (322 г. до н.э.).

Логика Аристотеля. / en.academic.ru

Аристотель писал два вида работ. Одни из них были предназначены для широкой публики, и, таким образом, был гораздо более понятны обычным людям. Другие были предназначены для студентов и преподавателей философии.

Наследие философа. / old.stsl.ru

Философ написал много книг и заметок для преподавания своим ученикам. К сожалению, большинство из них были утеряны и сохранилась только треть его работ.

Аристотель основал новую школу философии. / losangelesdebtsettlemen

В отличие от своих великих предшественников Сократа и Платона, Аристотель основал новую школу философии. Также он был основоположником многих наук – логики, психологии, эстетики и т.д.

Пифагор, Салон, Сократ, Платон. / divinus.gr

Аристотель придумал новую область науки под названием “причинность”. Согласно ей, существует четыре типа универсальных причин, оказывающих определяющее воздействие на все сущее.

Теофраст. / kolizej.at.ua

Его принято считать первым известным эрудитом в истории. Кроме философии, Аристотель также работал в таких научных областях, как биология, зоология, астрономия и ботаника. Он даже регулярно ездил со своим другом Теофрастом на остров Лесбос и изучал там жизнь растений и животных.

Растения Греции. / grekomania.ru

Для того, чтобы понять, насколько важен был его вклад в ботанику, стоит вспомнить о том, что именно Аристотель был первым, кто объяснил, что растение цветет лучше всего в “выгодных для него местах”. Современные экологи называют это “занимает свою нишу”.

Аристотель и театр. / biblio.by

Помимо науки, Аристотель также внес существенный вклад в область этики, логики, метафизики, музыки, поэзии, политики и театра. Например, в уцелевшей части его книги под названием “Поэтика” древнегреческий философ размышляет о трагедийной и эпической поэзии.

Вселенная Аристотеля. / funon.cc

Опередив свое время, Аристотель твердо верил, что Вселенная является вечной, а также, что у нее нет ни начала, ни конца. Несмотря на то, что он понимал, что все может измениться, принципиально философ считал, что общие условия всегда остаются одними и теми же.

О природе радуги. / kaboomlatam.com

Аристотель также считается пионером в области метеорологии. Он любил изучать и наблюдать за природными явлениями.

Благодаря своим работах по метеорологии, он был одним из немногих людей древности, которые рассуждали о кометах и метеорах и о различных типах погоды, а также описывали радугу, гром, молнию и ветер.

Он также упомянул в своих работах землетрясения, которые по его мнению, являются результатом подземных ветров.

Цицерон. / list25.com

Другой великий философ древности, римский политический деятель, юрист, оратор, политолог и конституционалист Цицерон неоднократно упоминал Аристотеля в своих трудах. Его литературный стиль Цицерон называл “рекой золота”.

Мусульманские ученые и философы. / list25.com

Сегодня об этом предпочитают деликатно умалчивать.

Большую часть информации, которую сегодня люди знают об Аристотеле, передавалась в основном через мусульманских ученых и философов, которые бережно хранили его письма, когда древнегреческая цивилизация пошла под откос в таких местах, как Персия, Египет и Индия.

Их восхищение учением Аристотеля было настолько велико, что на трудах древнегреческого мыслителя учились многие ученые по всей Азии и Европе вплоть до нынешнего времени.

Аристотеля изучали все. / list25.com

Именно по этой причине философия Аристотеля имела такое сильное влияние как на христианство, так и на ислам.

Беспозвоночные. / becuo.com

Аристотель был первым греческим философом, который проявлял большой интерес к животным. Многолетнее изучение животных позволило Аристотелю классифицировать их на различные группы и виды.

Он был в состоянии разделить всех животных на две основные группы: с красной кровью и без красной крови. Его выводы соответствуют гораздо более поздней классификации на позвоночных и беспозвоночных животных.

Бюст Великого Аристотеля. / kinflexetuttech.tumblr.com

Аристотель, по мнению многих историков и ученых, был самым умным человеком в истории. Его теории оказали влияние на историю человечества больше, чем работы любого другого человека.

Всем, кто интересуется историей Древнего мира, интересно будет узнать и про 10 распространённых заблуждений о мифах древних греков и римлян.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210616/30115/

АРИСТОТЕЛЬ

і. АРИСТОТЕЛЬ
статьи

АРИСТОТЕЛЬ Стагирит (384–322 до н.э.) – великий древнегреческий философ и ученый, ученик Платона, основатель Перипатетической школы.

Родился в Стагире, греческом городе на восточном побережье п-ова Халкидика.

Его отец Никомах был придворным врачом и личным другом македонского царя Аминты Второго, и их погодки дети, юный Аристотель и наследник престола Филипп, не раз проводили время вместе.

Когда Аристотелю было 15 лет, отец его умер, опекуном был назначен его дядя Проксен, который, вероятно, и рассказал Аристотелю про Платона и его Академию.

В 17 лет приехал в Афины и с 367 по 347 был в платоновской Академии сначала на правах ученика, затем – в качестве преподавателя.

После смерти Платона уезжает из Афин и почти 14 лет (347–334) проводит в странствиях. Самым значительным эпизодом этого периода является его педагогическая работа с наследником македонского престола Александром, сыном Филиппа Македонского (с 343/342 по 340/39).

В 334 Аристотель возвращается в Афины и основывает собственную философскую школу – Ликей. Умер от болезни в изгнании, покинув Афины перед угрозой со стороны антимакедонски настроенной общественности. Согласно завещанию, был похоронен в родной Стагире.

Сочинения

Наследие Аристотеля составляли два вида сочинений: 1) подготовленные им к публикации и предназначенные для широкой публики, т.н. «экзотерические»; и 2) т.н. «эзотерические» – лекционный материал, предназначенный для слушателей, не один год проведших в школе.

От первой группы сочинений (в основном, это были диалоги), сохранились незначительные фрагменты, вторая группа сочинений (в основном, это научные трактаты) составляет современный корпус аристотелевских сочинений.

При жизни Аристотеля эзотерические тексты не публиковались и вообще были мало доступны для изучения до тех пор, пока их впервые не издал в сер. I в. до н.э. александрийский ученый-перипатетик Андроник Родосский.

В аристотелевский корпус входят сочинения по логике: Категории, Герменевтика, Аналитики, Топика (все вместе называемые Органон); физике: Физика, О небе, О возникновении и уничтожении, Метеорологика; цикл трактатов по зоологии (История животных, О возникновении животных, О частях животных и др.

) и психологии (О душе, О чувственном восприятии, О памяти и др.), первой философии (Метафизика), этике и политике (Никомахова этика, Евдемова этика, Политика, Афинская полития), риторике и поэтике.

Ряд произведений Аристотеля безвозвратно утрачен, в современном корпусе в качестве аристотелевских присутствует ряд псевдо-аристотелевских трактатов (О мире, О цветах, О неделимых линиях, О добродетели и др.)

Андроник не только издал и отредактировал рукописи, но и заново сформировал отдельные произведения. Наиболее яркий пример представляет создание из нескольких тематически близких книг одного произведения под названием Метафизика (по-греч. «книги, идущие после физики»).

УЧЕНИЕ

Аристотель разделял философию на три части – теоретическую, практическую и творческую, а инструментом, с помощью которого ведется исследование, является логика (греч. «органон» – орудие, инструмент).

Теоретическая философия имеет дело с истиной и целью ее является знание ради самого познания, потому она свободна и «бескорыстна», в отличие от практической философии, нацеленной на совершение добродетельных поступков и оперирующей не с понятиями истина – ложь, а с понятиями добро – зло.

Целью творческой философии является творчество (сюда Аристотель относил в первую очередь искусство словесное – риторику и поэтику). Теоретическую философию составляют три дисциплины: физика, математика и первая философия (или теология).

Данное деление соответствует делению сущностей, изучаемых каждой из этих наук: физика изучает телесные самостоятельные, но изменяющиеся сущности, математика изучает мыслимые, неподвижные, вечные, но несамостоятельно существующие сущности, первая же философия изучает мыслимые, неподвижные и самостоятельные сущности.

Логика и методология

Логическое учение Аристотеля последовательно рассматривает отдельное имя (Категории), суждение как связь имен (Герменевтика), доказательство как особая связь суждений (Аналитики – научная силлогистика, Софистические опровержения – диалектическая силлогистика).

В первом трактате корпуса Аристотель определяет десять основных категорий (предикатов), с помощью которых происходит описание и выяснение смысла предмета: сущность, количество, качество, место, время, отношение, состояние, обладание, действие, страдание.

Аристотель вошел в историю как создатель научной силлогистической логики. Доказательство – силлогизм – есть специфический метод науки, в отличие от опыта и искусства, основанных преимущественно на наблюдении.

Те первоначала, из которых исходит силлогизм, сами недоказуемы и могут быть даны только в непосредственном умосозерцании или из опыта путем индуктивного обобщения.

Знание связано со знанием первопричин вещи.

Аристотелевское противопоставление «первое для нас» и «первое по природе» связано с противопоставлением вещей, более понятных и очевидных «нам» как познающим субъектам – а таковы вещи единичные, воспринимаемые чувствами, сложные по своему составу – и вещей, менее понятных для нас, но более близких к фундаментальным основам бытия, «первым по природе». По Аристотелю, таково простое, общее, постигаемое разумом, а не чувствами. Таковы начала и причины. См. также ЛОГИКА.

Физика

К физической проблематике у Аристотеля относятся все естественнонаучные вопросы – от теории элементов и движения, структуры космоса, превращении элементов до биологии, зоологии и психологии (учение о душе, ее частях и функциях).

Аристотель исходит из первичности качественных характеристик чувственно-данного сущего по отношению к его количественным описаниям, согласно его теории в основе природных закономерностей лежит фундаментальное взаимодействие двух пар противоположных качеств: горячего – холодного и сухого – влажного, которые образуют т.н. элементы: огонь, воздух, воду и землю, которые могут преобразовываться друг в друга благодаря силам взаимодействия. Четыре элемента образуют весь чувственный космос (подлунный мир). В космических сферах, которые находятся выше Луны (надлунный мир), материя иная, она образована пятым элементом – эфиром (лат. квинтэссенция), вечным и совершающим круговые движения телом. Бесконечной величины не может существовать, потому космос конечен и вечен, его движение концептуально инициировано божественным перводвигателем, который движет все в мире нетелесным образом, но как благо и предмет любви, к которому устремлено все сознательно и бессознательно.

В своих физических трактатах предлагает универсальную схему четырех причин, которая играет важную роль как в физике, так и в метафизике: формальная причина (что это?), материальная причина (из чего состоит?), движущая причина (откуда произошло?), целевая причина (ради чего существует?).

Природа есть причина всего существующего по природе, искусство – причина всех рукотворных вещей; основное отличие сущего по природе в том, что оно существует «для себя», а цель сущего согласно искусству всегда установлена его создателем и, таким образом, является внешним по отношению к его сущности.

Первая философия (метафизика)

Теоретическая философия (или первая философия в отличие от второй – физики) изучает бытие как таковое, т.е. сущность, причем в связи с разделением сущего на природные и искусственные вещи, первую философию интересуют сущности природные, самоцельные и самоценные.

Сущность интерпретируется двояко: как отдельное нечто и как мыслимая суть каждой вещи, последнее значение передается понятием «чтойности» (греч. «то, чем было бытие»). Иерархия сущностей (в первом смысле) выстраивается в зависимости от их способности быть носителями также и сущностного содержания во втором смысле.

Чем меньше в сущности «материального» (возможного, динамического) и чем больше в ней «формального» (действительного, энергийного), тем более мы приближаемся к идеалу, к совпадению сущности и существования.

В неологизме «энтелехия» выражено совпадение формального и телеологического причинного ряда: уже в самом факте деятельности дано осуществление задачи данной деятельности (например, глаз видит уже когда он смотрит, а строитель не сразу построил дом, когда он приступил к его строительству).

Совпадение результата и процесса деятельности имеет место для чистого ума, мыслящего наилучший предмет мысли – себя самого. Этот божественный ум лишен материи и именно поэтому в нем нет ничего возможного – он чистая деятельность созерцания, чистая мысль и, таким образом, полнота бытия.

Этика и политика

образуют единую практическую часть философского знания, предметом которой становится благо, осуществимое в поступках: этика рассматривает благо и благополучие отдельного человека, политика – благо гражданского сообщества (государства).

Этическое учение изложено в трех текстах – Никомаховой этике, Евдемовой этике и Большой этике, из которых традиционно бóльшим авторитетом пользуется первая. Высшее человеческое благо определяется как счастье, однако сам Аристотель указывает, что разные люди по-разному его понимают: то ли счастье заключено в материальных благах, то ли в уважении и почете, то ли в добродетельной жизни.

Строя свою этику на понимании счастья как внутренней жизни (деятельности) души, стремящейся достичь наилучшего состояния как в отношении своего характера и нрава («этические добродетели»), так и в отношении своих умственных способностей («дианоэтические добродетели»), дает определение счастья как деятельности души в полноте добродетелей.

Это в первую очередь добродетели души, но учитываются также и телесные блага. Они признаются желательными в той мере, в какой телесное не должно мешать и препятствовать духовному – так, если человек болен, он едва ли сможет упражняться в добродетели, если он беден, он не сможет проявить щедрость и т.д. Применительно к этическим добродетелям развивает учение о середине (напр.

, мужество есть середина между трусостью и безумной отвагой), но для дианоэтических добродетелей нет ничего противоположного, кроме глупости. Дианоэтические добродетели направлены к познанию истины (нус) или к установлению «правильного логоса», или суждения, устанавливающего добродетельную середину в практических нравственных поступках для каждого отдельного случая.

Вообще, Аристотель говорит, что для каждого добродетельная середина своя (как для каждого свое количество съедаемой пищи, необходимое для здоровья), и, например, мужественный поступок для бывалого воина и для неопытного юнца представляет собой не одно и то же поведение.

В Политике излагает теорию государства, исходя из понимания человека как «по природе существа политического», т.е. склонного к общению на разных уровнях от языкового и семейного до высшей формы общения – государственной, определяющей особенностью которого является подчиненность нормам закона.

Аристотель спорит с платоновской идеей упразднения семьи как части упразднения традиционного государства, настаивая на необходимости следовать природе, традиции и мнению большинства в том, что касается общественных институтов.

Связь этики и политики подчеркивается в идее о том, что основной задачей государства является воспитание добродетельного человека и гражданина.

Аристотель представляет свое учение об оптимальном государственном строе, которое он связывает с правлением лучших, и особенностью которого являются различные обязанности граждан в разное время жизни: в молодости – военная служба, в зрелом возрасте – дела государственного управления; земледелие, ремесла и вообще всякий физический труд остается уделом рабов, этнических варваров, не-греков, – рабство существует «от природы» и в смысле рождения, и в смысле особого устройства души, неразвитой умственно и не готовой руководствоваться в своей жизни разумом.

Философия Аристотеля явилась одним из вершинных достижений античной мысли и оказала существенное влияние как на последующую историю философии в античности (от эллинизма до неоплатонизма), так и на философию средневековья (аристотелизм в арабской и западной традиции).

Сочинения: Аристотель. Сочинения в 4 тт., М., 1975–1984

Мария Солопова

Источник: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/ARISTOTEL.html

Философия Аристотеля: кратко и понятно

і. АРИСТОТЕЛЬ

Аристотель — философ Древней Греции, живший в 384 г. до н. э.— 322 г. до н. э. Ученик выдающегося мыслителя того времени, Платона. Аристотель известен тем, что был наставником Александра Македонского.

Знания, переданные Аристотелем Александру, были для полководца путеводной звездой всей его жизни. Философия Аристотеля достойна пристального внимания. Она и до сих пор несет в себе пользу и ценные знания.

Основы философии Аристотеля

Аристотеля интересовали как основы мироустройства, так и вопросы сущности человеческой личности. Эти исследования он отражал в своих работах, дошедших до наших дней. Мыслитель много трудов посвятил искусству риторики — обучал красноречию.

Вплотную Аристотель начал изучать философию еще в 17 лет. В этом возрасте он поступил в Академию Платона, где обучался 20 лет. Впоследствии, основал собственную философскую школу в городе Пеле, которая получила название «Ликей» (прототип современного лицея), где преподавал до конца жизни.

Аристотель – автор работ, которые легли в основу современной философии. И самые известные из них — «Риторика», «Метафизика», «Политика», «Поэтика», «Органон».

Составляющие философии Аристотеля

Учение философа делится на 4 части:

 • теорию — изучение проблем бытия и его граней, происхождения и сущности явлений;
 • практику — модель государственного устройства и деятельность людей;
 • поэтику — изучение средств художественного выражения в литературе;
 • логику — науку об истинном представлении окружающей действительности.

В вопросах сущности бытия, Аристотель критиковал труды своего учителя, Платона. Он был противником однозначных теорий о мироустройстве, и считал, что каждая идея будет зависеть от обстановки в окружающем мире, а каждая вещь уникальна. Подробно остановимся на этих моментах.

Понятие метафизики

Суть метафизики Аристотеля — критика трудов Платона и его концепции о разделении мира идей и мира вещей. Ученый считает, что форма и материя неотделимы друг от друга. В материи заложено стремление воплотить в жизни те возможности, которые она заключает в себе.

Понятие «формы» по Аристотелю включает в себя три момента: сущность предмета «в настоящем времени», и потенциально возможные вещи, которые могут получиться из неё после – результат определенного создавшего её акта творчества.

Переход потенциальной возможности в существующую действительность – движение. В процессе движения, простые вещи превращаются во все более и более сложные. Постепенно, они приближаются к совершенству и к своему первоисточнику — Богу.

Согласно этой концепции, Бог — это чистое мышление, которое не имеет выражения в вещественной форме. В дальнейшем, мышление просто не может развиваться – оно достигло совершенства, но Бог не существует отдельно от материального мира.

Аристотель о физике

По мнению ученого, материя возникает, исчезает и изменяется по законам движения, которое представляет собой бессмертную жизнь природы во времени и пространстве. Целью движения является постепенное расширение границ влияния формы над материей, и совершенствование жизни.

Ученый выделяет 4 основных вещества, из которых состоит Вселенная — огонь, воздух, вода и земля.

Философия Аристотеля четко разграничивает направления движения: вверх (к границе мира) и вниз (к центру Вселенной). Обусловлено это тем, что одни предметы (вода, земля) имеют тяжелый вес, а другие (огонь и воздух) легкие; из этого следует, что каждая из стихий двигается по-своему: воздух и огонь стремятся вверх,а вода и земля — вниз.

Вселенная, согласно философской мысли, имеет форму шара. Внутри нее по четко обозначенным окружностям движутся небесные тела, которые тоже имеют шарообразную форму. Граница Вселенной — это небо, которое представляет собой живое существо, и состоит из эфира.

Что такое душа

Аристотель считал, что каждый живой организм имеет нечто, руководящее им — душу. Они есть не только у людей, но и у растений, животных. Это то, что отличает живое от мертвого.

Согласно трактатам мыслителя, душа и тело не существуют друг без друга, поэтому, невозможно изучать одно и другое отдельно.

Мыслитель отличает души растений и животных от человеческой. Последняя — частица божественного разума, имеет более возвышенные функции, чем ответственность за пищеварение, размножение, передвижение и ощущения.

Философ о природе

Аристотель в трудах говорил о том, что материя всегда будет стремиться к более совершенному состоянию. Так, предметы неорганического мира постепенно становятся органическими; растения в процессе эволюции преобразуются в предметы животного царства. Все в природе представляет собой частицы единого целого.

Постепенно, жизнь организмов становится все ярче и ярче, и достигает своего пика, воплотившись в человеке.

Аристотель об этике

Древнегреческий философ говорил о том, что суть добродетели состоит не в знании того, что есть добро и зло, потому что, наличие знания не способно удержать человека от совершения дурных поступков. Нужно сознательно тренировать в себе волю к совершению добрых поступков.

Добро — это преобладание разума над человеческими желаниями и страстями.

Поведение человека можно назвать этическим, лишь тогда, когда он находит компромисс между своими желаниями и тем, как нужно поступить, согласно морально-этическим нормам.

Не всегда человек хочет поступить правильно. Но усилием воли он должен контролировать свои действия. Поступив нравственно и справедливо, мы испытываем чувство довольства собой.

Нравственность неразрывно должна быть связана с государственностью и политикой.

Аристотель о политике

Высочайшей целью нравственной деятельности человека является создание государства. Согласно этой идее, ячейкой общества и государственности является отдельная семья.

Супруги состоят между собой в союзе, который основан на нравственности. Руководит им мужчина, но женщина в семье тоже имеет свободу в своих действиях.

Мужчина должен в большей степени иметь власть над детьми, чем над своей супругой.

Согласно Аристотелю, рабство — это нормальное явление. Каждый грек может иметь рабов из варварских племен. Ведь они — существа высшей природы. Рабы находятся в полном подчинении своего господина.

Несколько семей образуют общину. А когда общины соединяются между собой — появляется государство. Оно должно обеспечивать счастливую жизнь для каждого, стремиться делать граждан добродетельными. Государство должно стремиться к совершенному устройству жизни.

В своем трактате «Политика» ученый приводит несколько разновидностей форм государственного правления: монархия (государством правит одно лицо), аристократия (правят несколько человек) и демократия (источником власти является народ).

«Поэтика» Аристотеля

Многогранный Аристотель изучал также искусство драмы. Он написал отдельный трактат, посвященный этой отрасли — «Поэтика», который не дошел до нас целиком, но некоторые страницы этого труда, сохранились. Поэтому мы знаем, что думал великий философ о драматическом искусстве.

Ученый считал, что суть трагедии — пробуждать в зрителях сострадание и ужас. Благодаря таким сильным впечатлениям, человек испытывает «катарсис» — происходит его духовное очищение.

В пьесах Древней Греции всегда рассматривался определенный период времени. Философ в трактате «Поэтика» говорил о том, что время, место и действия в сюжете не должны расходиться с друг другом (теория «трех единств»).

Многие драматурги в своей работе опирались на учения Аристотеля. Позже, в «Новое время» в Европе не всегда стали придерживаться теории «трех единств», но она стала основой классического стиля в искусстве.

Источник: https://mystroimmir.ru/filosofiya/aristotel.html

Book for ucheba
Добавить комментарий